Home

Algemene Voorwaarden Regicon B.V.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Regicon B.V., deze kunt u tevens printen door op printversie MS Word te klikken of op printversie Acrobat-Reader. Hierna opent Microsoft Word of Acrobat-Reader in een nieuw venster het document.

Indien u nog niet de beschikking heeft over Acrobat-Reader kunt u een gratis versie downloaden via de volgende link; download Acrobat-Reader.

 Algemene Voorwaarden

De navolgende algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden) zijn onderdeel van en van toepassing op alle overeenkomsten tussen Regicon B.V. (hierna Regicon) en de wederpartij (“Opdrachtgever”) op basis waarvan Regicon (advies)opdrachten uitvoert ten behoeve van de Opdrachtgever (“Overeenkomst”).

 

1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op de diensten door Regicon aan Opdrachtgever, respectievelijk zijn rechtsopvolger. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Regicon overeengekomen te worden.

2. Offertes en Overeenkomsten

1. Offertes van Regicon zijn geldig voor een duur van dertig (30) dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

2. Offertes van Regicon zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie ten aanzien van de te leveren Diensten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het naar beste weten verstrekken van alle essentiële informatie met betrekking tot de opzet en de uitvoering van de Diensten.

3. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Regicon ontstaat slechts wanneer a) de Opdrachtgever de Overeenkomst zonder voorbehoud heeft ondertekend en het aldus ondertekende exemplaar bij Regicon retour is ontvangen. of b) wanneer Regicon een Overeenkomst als zodanig bevestigd of c) wanneer Regicon begint met de uitvoering van de opdracht, of op enig andere manier zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden.

4. Een orderbevestiging zal de Overeenkomst zo correct en compleet mogelijk weergeven. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren en/of aanvullingen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de orderbevestiging aan Regicon kenbaar te maken.

5. Eventueel aanvullende overeenkomsten of wijzigingen binden Regicon slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Regicon.

6. Regicon zal zich inspannen om de te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7. Indien na beëindiging van de overeenkomst de werkzaamheden worden voortgezet, geldt dat tenzij schriftelijk anders is overeengekomen de overeenkomst met 30 dagen is verlengd, zo telkens weer bij voortzetting na deze 30 dagen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

1. Om de uitvoering van de Diensten goed en zoveel mogelijk volgens het overeengekomen tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever niet alleen tijdig alle documenten en gegevens die Regicon nodig heeft voor uitvoering van de Diensten, maar ook medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Regicon betrokken (zullen) zijn.

2. Opdrachtgever vrijwaart Regicon tegen aanspraken van derden ter zake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde voor materiaal dat door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Regicon ter beschikking is gesteld.

3. Indien Regicon daarom verzoekt, verschaft de Opdrachtgever op zijn locatie Regicon kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanet aansluiting.

4. Het betrekken van derden
Regicon is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid de Diensten door derden te laten uitvoeren.

5. Personeel

1. Regicon kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien dit voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten Diensten niet verminderen, noch de continuïteit ongunstig beïnvloeden.

2. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met en na goedkeuring van Regicon plaatsvinden.

3. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de Diensten en/of binnen één jaar na beëindiging van de Diensten personeel of enige medewerker van de wederpartij in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij, een en ander op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000 ,=) per gebeurtenis dat deze bepaling wordt overtreden.

6. Tarieven en kosten

1. Met betrekking tot de vaste tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven dat alle reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten inclusief zijn.

2. In bovengenoemde tarieven en kosten van de opdracht zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

3. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Regicon genoemde bedragen exclusief BTW.

4. Opdrachtgever stemt middels deze algemene voorwaarden in met een door Regicon door te voeren tariefswijziging welke jaarlijks per 1 januari zal worden vastgesteld.

5. Voor alle gewerkte uren op zaterdagen geldt een toeslag van 50% en voor zon- en feestdagen een toeslag van 100% op het overeengekomen uurtarief.

7. Betalingsvoorwaarden

1. De tarieven en de eventuele overige kosten, worden maandelijks in rekening gebracht aan de Opdrachtgever. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de bank- of girorekening of overige wijze zoals vermeld op de factuur.

2. Na de vervaldag zal Regicon de wettelijke rente in rekening brengen, zonder dat hiertoe ingebrekestelling is vereist. Indien betaling alsnog achterwege blijft, kan Regicon met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

3. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds de overeengekomen aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitbreiden of wijzigen.

2. Indien de tussentijdse wijziging ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal Regicon, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt, de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Overeenkomst aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

1. De Overeenkomst eindigt op de in de Overeenkomst genoemde termijn. De duur van de Overeenkomst kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Regicon verkrijgt van en de medewerking die wordt verleend door de Opdrachtgever.
In de Overeenkomst genoemde termijn is dan ook een geschatte termijn. Indien overschrijding van de termijn dreigt, vindt hierover zo spoedig mogelijk overleg plaats met de Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Regicon voor de gevolgen van overschrijding van de termijn strekt zich niet verder uit dan als bepaald in artikel 13.

2. In financiële zin is de Overeenkomst afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Goedkeuring dient te worden verleend binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

3. Indien de Opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Regicon, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10 Tussentijdse beëindiging

1. Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk, met een opzegtermijn van één (1) maand aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

2. Indien de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging besluit, heeft Regicon vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

3. Regicon mag van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Regicon behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

4. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11 Intellectuele eigendom

1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Regicon. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Regicon.

2. De Opdrachtgever heeft het recht stukken die hem in het kader van de Overeenkomst door Regicon ter beschikking zijn gesteld te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst.

12 Vertrouwelijkheid

1. Regicon is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Regicon zal in het kader van de Overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtgever kan zonder toestemming van Regicon derden geen mededeling doen over de aanpak van Regicon, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

13 Aansprakelijkheid

1. Regicon verricht de Diensten en werkzaamheden naar beste kunnen en weten.

2. In geval van een aan Regicon toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Overeenkomst is Regicon aansprakelijk voor directe schade, mits Opdrachtgever Regicon eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan Regicon een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

3. De aansprakelijkheid van Regicon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst is per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot het door Opdrachtgever aan Regicon betaalde honorarium exclusief BTW, waarbij een reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In het geval de Overeenkomst een doorlooptijd van langer dan zes (6) maanden heeft, is aansprakelijkheid beperkt tot de gedurende zes (6) maanden voorafgaand aan de schade toebrengende gebeurtenis aan Regicon betaalde bedragen.

4. Regicon is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit een niet-toerekenbare tekortkoming. Een niet-toerekenbare tekortkoming is een tekortkoming die veroorzaakt wordt door omstandigheden waarop Regicon geen invloed heeft zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, onmogelijkheid materiaal en/of arbeid te verkrijgen van medewerkers of leveranciers en ingrijpen van overheidswege. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming wordt de uitvoering van Diensten opgeschort voor een periode van 30 (30) dagen. Indien de vertraging langer duurt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen.

5. In geval van onrechtmatige daad van Regicon, of van haar medewerkers of ondergeschikten waarvoor Regicon rechtstreeks aansprakelijk gehouden kan worden, is Regicon slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Voor andere schade, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan hetgeen op grond van de door Regicon afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.

6. Regicon is nimmer aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- of gevolgschade.

7. Regicon is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van dienstverlening of uitvoering van werkzaamheden door (gedetacheerde) medewerkers van Regicon op uitdrukkelijk verzoek c.q. op aanwijzing van de Opdrachtgever.

8. Opdrachtgever vrijwaart Regicon voor alle schade die Regicon mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, verband houdende met onrechtmatig handelen van medewerkers van Regicon welke bij Opdrachtgever zijn gedetacheerd of op diens aanwijzingen werkzaamheden verrichten.

9. Een beroep door de Opdrachtgever op aansprakelijkheid van Regicon dient binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

14 Toepasselijk recht, geschilbeslechting en bevoegde rechter

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van een geschil tussen partijen met betrekking tot de Overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen partijen allereerst op informele wijze tot een oplossing proberen te komen.

3. Indien informele onderhandelingen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leiden, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.