Home

Projecten

Projecten op het gebied van automatisering verschillen op een aantal vlakken van andersoortige projecten. In de eerste plaats betreft het de tastbaarheid van het product, of liever vaak het ontbreken ervan. Vervolgens is de bereidwilligheid tot medewerking door alle relevante betrokkenen vaak van groter belang dan menig ander project.

Als laatste hier genoemden het tijdsaspect en geldaspect, vanwege het veelal ontbreken van tastbare vooruitgang, staan automatiseringstrajecten erom bekend flink uit te kunnen lopen qua tijdsplanning. Daaraan gekoppeld vallen de vooraf verwachtte kosten (of investeringen) vaak in het niet bij de uiteindelijke kosten (of investeringen). Zie ook downloads-secties projectmanagement, projectfasering en projectplan (openen in apart scherm).

Noodzaak project
Indien er sprake is van grootschalige (anders dan vervanging van een enkele pc) aanschaf, vervanging of verbetering van (een deel van) de automatisering, dan doet men er verstandig aan dit als een project te behandelen. Het voordeel van een projectmatige aanpak is een activiteit die apart staat van de overige activiteiten en als zodanig aangestuurd wordt. Het doel, de deelnemers, het tijdspad en de kosten kunnen duidelijk geformuleerd en bewaakt worden.

Planning
Zoals hiervoor aangegeven dient het doel middels een duidelijke inventarisatie van eisen en wensen van gebruikers en management te worden uitgewerkt. Daarna dient men zich een beeld te vormen van alle aanbieders inclusief sterke en zwakke kanten, uiteindelijk uitmondend in een selectie. Nu is bekend welke aanbieder wat gaat maken tegen een vooraf vastgestelde prijs en op welk vooraf vastgesteld tijdstip daadwerkelijke levering plaats zal vinden (al dan niet met tussentijdse opleveringen / testdata).

Terug naar boven.

Inrichting
De leverancier/aanbieder is geselecteerd, de doelen zijn bekend, het tijdspad is alle betrokkenen duidelijk en de kosten/investeringen zijn vastgesteld. Nu dient het project verder voorzien te worden van plaats, uitvoerenden, verantwoordelijken, testdata, acceptatievoorwaarden, etc. Kortom, het gehele project dient daadwerkelijk ingericht te worden.

Terug naar boven.

Uitvoering
Vervolgens dient de uitvoering aan de hand van het eerder opgestelde tijdsplan te worden afgewikkeld. Ondanks dat zowel het tijdspad als de beschikbare middelen en de kosten bewaakt dienen te worden, dienen de kwalitatieve aspecten zoals eisen, wensen en doel op de eerste plaats te staan. Bewaking van alle aspecten is derhalve gekoppeld aan het vooraf opstellen van meetbare doelen en tijdstippen.

Terug naar boven.

Evaluatie/bijstelling
Tijdens het gehele project maar ook na afloop van een vooraf vastgestelde fase, dienen de vooraf opgestelde doelen geëvalueerd te worden. Indien blijkt dat er afwijkingen zijn in bijvoorbeeld de gemaakte kosten of dat het project qua tijd flink uit zal lopen, dienen er eventueel zaken bijgesteld te worden. Dat kan betekenen dat of eisen en wensen worden aangepast, of dat de eerder vastgestelde data van het project worden opgeschoven. Belangrijk is dan ook zowel intern als extern contracten aan te gaan met uitvoerenden en verantwoordelijken en voor te zorgen dat bij aanvang van een project er voldoende ruimte is voor uitloop.

Terug naar boven.

Enkele handige links
zdnet.nl - het gereedschap van de projectmanager
zdnet.nl - IT-project is mensenwerk
zdnet.nl - IT-projecten beheren als aandelenportefeuille
projectmanagement.pagina.nl - startpagina voor projectmanagement

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.