Home

Interne controle

Naast de uitwerking van een degelijke administratieve organisatie, dient als vervolg daarop een systeem van interne controle te worden opgezet. Waar de administratieve organisatie meer beschrijvend van aard is ten opzichte van procedures en richtlijnen, is de interne controle sterker gericht op risicobeheersing.

Om in dit deel niet alleen de interne controle maar ook managementcontrol te verwerken, wordt de behandeling verder uiteengezet conform internal control, omdat die completer is. Interne control richt zich vooral op financiële verantwoordingsinformatie en managementcontrol richt zich met name op de uitvoering van de beoogde strategie. Dat wordt samengevoegd door internal control.

alles onder controle?

 

 

 

 

Doelen
U kunt hierbij denken aan het zich houden aan wetgeving en regelgeving, het bewaken van alle bezittingen van de organisatie, ervoor zorg dragen dat alle activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd en dat geproduceerde informatie betrouwbaar is.

Het zich houden aan wet- en regelgeving is op zichzelf voor de handliggend, echter blijkt het woud van regels nogal eens ondoorzichtig. Toch dient u zich te houden aan al deze regels, omdat u anders tegen aanzienlijke problemen kunt aanlopen.

Het bewaken van de bezittingen van een organisatie is eveneens vrij logisch, echter dient de praktische uitvoering daarvan wel plaats te vinden. Daarbij wordt de automatisering nog wel eens over het hoofd gezien, wat eveneens grote gevolgen kan hebben voor de continuïteit van een organisatie.

Het al dan niet effectief zijn is het verschil tussen het wel of niet behalen van gestelde doelen. Het mag duidelijk zijn dat dit continue bewaakt dient te worden. Datzelfde geldt voor de mate van efficiency, indien een concurrent nagenoeg hetzelfde levert als u tegen de helft van uw kosten, dan komt u vroeg of laat in de problemen. Ook dat aspect dient voortdurend scherp te worden bewaakt.

Al de geproduceerde informatie dient betrouwbaar te zijn, denk bijvoorbeeld aan jaarrekeningen of andere vormen van externe berichtgeving. Minstens zo belangrijk is de betrouwbaarheid van de interne informatie, u stuurt per slot van rekening op interne verslaggeving om indien nodig te kunnen bijsturen.

Terug naar boven.

Voorwaarden
De hiervoor genoemde doelen van internal control dienen op alle niveau's van de organisatie bewaakt te worden. Echter zal bijvoorbeeld de interne informatie van een groter belang zijn vanuit een lager niveau en zal de extern gerichte informatie vooral op een hoger niveau van toepassing zijn.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw organisatie is het belang hiervan groter of kleiner, maar met de nodige hoeveelheid gezond verstand zijn de genoemde doelen goed uit te werken.

De onderdelen van internal control betreffen de control-omgeving, risico-analyse, control-activiteiten, informatie en communicatie en de bewaking (ook wel monitoring genoemd).

Terug naar boven.

Uitwerking
In de eerste plaats inventariseert u de mogelijke bedreigingen en analyseert u eventuele risico's, denk hierbij bijvoorbeeld aan het behalen van gestelde doelen (de effectiviteit). Hierna stelt u de verschillende doelen vast en de daarbij behorende beheersingsmaatregelen (vaststelling afwijking tussen doel en werkelijkheid). Deze beheersingsmaatregelen vormen nu uw beheersingssysteem dat in de organisatie ingevoerd dient te worden.

Vervolgens bewaakt u zowel de uitkomsten van uw beheersingssysteem als het beheersingssysteem zelf. Na verloop van tijd zult u waarschijnlijk verbeteringen aan willen brengen in uw beheersingssysteem, zodat dit optimaal aansluit bij uw situatie.

Een instrument dat in de loop der jaren nuttig is gebleken als onderdeel van het beheersingssysteem, is de balanced scorecard. Hierop worden vanuit verschillende perspectieven (bijvoorbeeld klanten en aandeelhouders) de zogenaamde prestatie-indicatoren uitgewerkt. Als voorbeeld kan genomen worden het aantal klachten van klanten in een bepaalde periode.

Terug naar boven.

Kern van de boodschap
Uw organisatie dient door u bestuurd te worden en niet andersom. Dit is vergelijkbaar met autorijden, u stapt in en weet waar u heengaat en via welke route. U weet door de verschillende meters op het dashboard hoe u ervoor staat, heeft u bijvoorbeeld voldoende brandstof. Als dat laatste niet het geval is, gaat er veelal een lampje branden, wat voor u een handeling inhoudt om verder te kunnen.

Vreemd genoeg vinden velen het een zaak van alledag om compleet in control te zijn in de auto, echter denken evenzo velen een bedrijf te kunnen besturen zonder een dergelijk soort dashboard.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.