Home

Balans

De balans is het overzicht waarop de bezittingen, schulden en het eigen vermogen worden gepresenteerd op enig moment. De balans is een statische weergave, waarin enkele bedragen worden genoemd per categorie, waarmee men de financiële positie van de organisatie kan inzien.

De balans is veelal een weergave met aan de linkerzijde de bezittingen - ook wel de debetzijde genoemd - en aan de rechterzijde het eigen vermogen en het vreemde vermogen - ook wel de creditzijde genoemd. De debetzijde bij elkaar opgeteld dient dezelfde uitkomst te hebben als de creditzijde bij elkaar opgeteld, met andere woorden; in balans. Dit wordt bereikt door het saldo resultaat van het lopende boekjaar toe te voegen aan de balans, ofwel aan de debetzijde of aan de creditzijde. Dit saldo dient gelijk te zijn aan het winst- of verliessaldo van de winst- en verliesrekening.

in balans

 

 

 

 

De debetzijde van de balans bestaat veelal uit vaste activa, vlottende activa en de liquide middelen. De creditzijde van de balans bestaat veelal uit het eigen vermogen en het vreemde vermogen. Het vreemde vermogen bestaat op haar beurt weer uit voorzieningen, langlopende leningen en kortlopende schulden.

Elk van de posten op de balans (of de verschillende onderdelen daarvan) worden uitgewerkt in zogenaamde grootboekrekeningen. Dat is een grootboekrekeningnummer en een daaraan gekoppelde naam, bijvoorbeeld; 13000 - Debiteuren.

De meest bekende onderdelen van de balans zijn;

Hieronder zullen de verschillende onderdelen van de balans verder worden uitgewerkt inclusief eventuele bijzondere handelswijzen.

Terug naar boven.

Vaste activa:

Over het algemeen genomen kunnen vrijwillige uitgaven voor een organisatie worden gesplitst in investeringen en kosten. Kosten worden direct verwerkt in de winst- en verliesrekening, daar komen we op terug op de pagina Winst- en verliesrekening.

De investeringen zijn uitgaven bedoeld voor de uitoefening - of ondersteuning daarvan - van de activiteiten van de organisatie. Echter worden investeringen niet in het jaar van aanschaf opgebruikt, maar gaan deze meerdere jaren mee, al dan niet met een restwaarde.

Gebruikelijk is het om investeringen voor het aanschafbedrag exclusief btw op de balans op te nemen en daar jaarlijks op af te schrijven naar gelang het gebruik. Computers worden bijvoorbeeld vaak in drie jaar tijd afgeschreven naar nul. Bij aanschaf op 1 januari van enig jaar heeft u bijvoorbeeld voor € 3.000,- op de balans gezet onder de post automatisering. Vervolgens boekt u gedurende drie jaar telkens eenderde af van de waarde (€ 1.000,-) en dat boekt u als afschrijvingskosten in de winst- en verliesrekening. Zo heeft u gedurende drie jaren telkens eenzelfde kostenpost.

Uiteraard kan de gebruiksduur korter of langer zijn en kan er een geschatte restwaarde zijn, deze zijn mede bepalend voor het bedrag en de duur dat u jaarlijks afschrijft.

Vaste activa dient bij voorkeur tegen brand, blikseminslag (inductie) en diefstal verzekerd te worden.

Een bijzondere vorm van vaste activa is de goodwill. U koopt bijvoorbeeld een ander bedrijf voor een bedrag van € 1 miljoen, terwijl het saldo van alle bezittingen en schulden € 0,5 miljoen bedraagt. U betaald dan voor de toekomstig verwachtte winsten van het over te nemen bedrijf tevens € 0,5 miljoen. Dat laatste bedrag wordt goodwill genoemd en dient tevens op de balans te worden geplaatst dat u in een aantal jaren dient af te schrijven.

Terug naar boven.

Vlottende activa

Onder vlottende activa vallen bezittingen van de organisatie met een kortlopend karakter. Denk bijvoorbeeld aan handelsdebiteuren, voorraad grondstoffen, voorraad handelsgoederen, onderhanden werk of andere vormen van vorderingen zoals terug te ontvangen BTW van de belastingdienst.

Het merendeel van de andere vormen van vorderingen heeft een looptijd van enkele weken tot enkele maanden en kan worden verklaard door onderliggende stukken, zoals bij het voorbeeld in de vorige alinea van de BTW een BTW-aangifte. Deze vorderingen dienen bewaakt te worden opdat ze ook daadwerkelijk worden ontvangen.

Ten aanzien van de voorraden zal er vaak een voorraadadministratie zijn gekoppeld aan het financiële systeem, zodat de voorraadmutaties door het systeem worden bijgewerkt. Dat laatste zal door de invoer van gecontroleerde pakbonnen en goederenafgiftebonnen worden bewerkstelligd. Ook voor voorraden is het afsluiten van een verzekering het overwegen waard. Daarnaast doet u er goed aan continue te voorkomen dat de voorraad incourant of onverkoopbaar wordt.

De post onderhanden werk is een verhaal apart, het doel ervan is door afwezigheid van gefactureerde omzet toch omzet te kunnen boeken. De reden daarvoor kan zijn dat is afgesproken met de klant, dat een opdracht van bijvoorbeeld een half jaar pas na acceptatie en overdracht mag worden gefactureerd. Op de balans en op de winst- en verliesrekening zou u dan gedurende dat half jaar niets zien van de feitelijk gerealiseerde omzet. Als u de kosten wel volledig opneemt dient u de omzet eveneens naar evenredigheid op te nemen, enige voorzichtigheid hierbij is aanbevolen.

De post debiteuren wordt gevuld vanuit het verkoopboek en wordt afgeboekt bij de ontvangsten van de vorderingen. In de eerste plaats dient u er voor te zorgen dat u daadwerkelijk deze vorderingen ontvangt binnen de daarvoor afgesproken termijn. Eventueel zou u kunnen overwegen een kredietverzekering te nemen of een voorziening voor dubieuze debiteuren op de balans op te nemen. Op wekelijkse basis uw debiteuren doornemen aan de hand van een saldilijst en indien nodig aanmanen is aan te bevelen.

Terug naar boven.

Liquide middelen

Uw geldmiddelen zijn de bron van uw bestaan, daarom dient u deze dan ook goed te beheren. Uw middelen kunnen in de vorm van kasgeld voorhanden zijn, bij voorkeur zo min mogelijk zodat er geen reden tot diefstal is.

De voorkeur gaat uit naar bankrekeningen waar u uw betalingen en ontvangsten verwerkt. Een tekort dient u te voorkomen, aangezien de rente op een lopende rekening veel te hoog is. Liever (tijdelijk) financieren met een lening, waarvan de rente ongeveer de helft bedraagt dan die op de lopende rekening. Teveel geld op de lopende rekening is ook niet handig, aangezien dat nauwelijks rente oplevert. Dan liever kiezen voor een zakelijke spaarrekening, een deposito of een belegging. De keuze is afhankelijk van de duur dat u het geld kunt missen en de mate van risico die u wenst te lopen.

Terug naar boven.

Eigen vermogen

Kort gesteld bestaat uw eigen vermogen in eerste instantie uit het door de aandeelhouder(s) volgestorte aandelenkapitaal. Een besloten vennootschap dient tegenwoordig een geplaatst en volgestort aandelenkapitaal te hebben van minimaal € 18.000,-.

Vervolgens bestaat het eigen vermogen uit verschillende soorten reserves, waarvan de meest gangbare bestaat uit de resultaten van voorgaande jaren na vennootschapsbelasting.

Terug naar boven.

Voorzieningen

Indien u voorziet dat u op termijn aanzienlijke kosten gaat maken of daar wellicht ongewenst mee geconfronteerd zult worden, dan is het instellen van een voorziening wellicht een idee.

In het geval van bijvoorbeeld groot onderhoud aan het bedrijfspand dat verwacht wordt binnen vijf jaar na nu en u kunt een redelijke inschatting maken van de kosten daarvoor, dan is het jaarlijks opzijleggen van een bedrag daarvoor verstandig. Hetzelfde kan gelden voor dubieuze debiteuren. Indien u ieder jaar bijvoorbeeld een percentage van de omzet neemt en dat via het resultaat opzij zet voor eventuele tegenvallers inzake debiteuren, dan voorkomt u eventuele negatieve resultaten op een later moment. Vooral bij voorzieningen geldt dat overleg met de belastingdienst inzake de voorziening zelf en de wijze van reserveren valt aan te bevelen.

Terug naar boven.

Langlopende leningen

Financiering met langlopende leningen (looptijd meer dan één jaar) komt relatief veel voor. Deze leningen kunnen zijn verstrekt door bijvoorbeeld een bank of door derden (familie of bedrijven). Vaak worden dit soort leningen aangegaan ter overbrugging van een slechte periode (reorganisatie) of de aanschaf van machines of andere langlopende activa. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de start van een onderneming, waarbij een compleet machinepark moet worden aangeschaft.

Een alternatief voor bepaalde soorten van activa is in plaats van een lening aan te gaan, dit te financieren door middel van leasing, daarover meer op de pagina Financiering. Een ander alternatief is de achtergestelde lening, deze wordt veelal toegepast indien er al andere verstrekkers van leningen zijn en er extra leningen nodig zijn zonder de zekerheden van de huidige verstrekkers van leningen of crediteuren aan te tasten. Achtergestelde leningen worden bij een faillissement pas afgelost, nadat alle overige schuldeisers zijn afgelost.

Indien een langlopende lening nodig is, dient men bij verschillende aanbieders van geld offertes aan te vragen om een vergelijking te kunnen maken. Die vergelijking dient het rentepercentage, de aflossingswijze en de overige voorwaarden te omvatten.

Boekhoudkundig worden leningen opgenomen onder langlopend voor het deel dat afgelost dient te worden na een jaar. Het gedeelte dat binnen een jaar dient te worden afgelost wordt veelal opgenomen onder de kortlopende schulden onder de noemer aflossingsverplichtingen.

Houdt aan de hand van een leningenoverzicht bij wat uw aflossingsverplichtingen, renteverplichtingen en de standen van de leningen zijn.

Terug naar boven.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden staan de verplichtingen aan derden die binnen een tijdsbestek van een jaar dienen te worden voldaan. Daaronder valt bijvoorbeeld het hiervoor genoemde deel van de langlopende leningen, te weten de aflossingsverplichtingen van het aankomende jaar.

Maar ook zaken als nog te betalen netto-loon, te betalen pensioenpremie, te betalen belastingen en sociale premies horen in deze categorie thuis, omdat ze op korte termijn betaald dienen te worden.

De handelscrediteuren betreffen de leveranciers van verschillende goederen en diensten die u heeft afgenomen. Deze worden veelal gevoedt via het inkoopboek en afgeboekt via het bank- of kasboek. Net als bij de debiteuren dient u de standen en ouderdom aan de hand van saldilijsten te bewaken op wekelijkse basis, teneinde mogelijke leveringsproblemen te voorkomen. Vaak zijn crediteuren redelijk voor initiatief van uw zijde, indien u tijdelijk niet aan de afgesproken betalingstermijn kunt voldoen. Daarnaast zijn er verschillende soorten van betalingskortingen indien u snel betaald, deze kunnen u aanzienlijk voordeel opleveren.

Terug naar boven.

Saldo resultaat lopend boekjaar

Het woord balans geeft al aan dat zowel de zijde met de bezittingen (debetzijde), als de zijde met het eigen vermogen en het vreemde vermogen (creditzijde) met elkaar in balans moeten zijn. Dit wordt bereikt door de uitkomst van de winst- en verliesrekening toe te voegen aan de balans, de post saldo resultaat lopend boekjaar genoemd.

Indien er sprake is van een verlies, dan zal deze post zich bevinden aan de debetzijde en op een later moment worden afgeboekt van de reserves. Bij een winst wordt deze post opgenomen op de creditzijde en op een later moment toegevoegd aan de reserves. Het kan dus zijn dat een onderneming een negatieve reserve heeft ter grootte van het resultaat over het lopende boekjaar.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.