Home

Financiering

De wijze waarop een onderneming al haar bezittingen heeft kunnen aanschaffen, wordt wel de financiering genoemd. Anders gezegd, door welke geldmiddelen is de onderneming voorzien van haar bezittingen.

Bij de opstart van een onderneming gaat dat vaak gepaard met het doen van investeringen, het kunnen betalen van de opstartperiode en het zorgen voor wat geld achter de hand voor onvoorziene problemen.

koffer met geld

 

 

 

 

 

 

Soorten financiering
In het kort kan men financieren met Eigen vermogen, Lang vreemd vermogen en Kort vreemd vermogen.

Eigen vermogen betreft bijvoorbeeld geplaatst en gestort aandelenkapitaal en de verschillende reserves. Er is een grote hoeveelheid aan soorten reserves, maar de meest bekende is wel de winstreserve (cumulatieve jaarresultaten na vennootschapsbelasting), de algemene reserve, de overige reserve en de agioreserve (verschil tussen prijs verkocht aandeel en waarde volgens oprichtingsakte).

Indien een onderneming failliet gaat, zijn de houders van het eigen vermogen als laatste aan de beurt bij de uitvoering van het faillissement. Zij lopen dan ook het grootste risico van alle financiers, daarvoor verwachten zij dan wel een hogere vergoeding in de vorm van dividend.

Lang vreemd vermogen zijn alle leningen beschikbaar gesteld aan de onderneming met een looptijd van langer dan een jaar. Vaak zijn banken de financiers, maar dat kunnen ook derden zijn. Bekende vormen van lang vreemd vermogen zijn bijvoorbeeld ook de obligatielening of de hypothecaire geldlening.

Een andere vorm is de achtergestelde lening, deze is achtergesteld op andere aan te wijzen vreemd vermogen ingeval van een faillissement. Het risico is hoger, dus de vergoeding (rente) is tevens hoger. Deze laatste vorm wordt nogal eens door banken verwacht op momenten dat het slechter gaat.

Leasing en factoring zijn eveneens vormen van financiering, de eerste bijvoorbeeld bij vervoermiddelen en de tweede op debiteuren. Een vorm van geldmiddelencreatie is sale-and-lease-back; hierbij worden activa in eigendom zonder financiering aan bijvoorbeeld een bank verkocht en teruggeleased. Daarmee heeft u op het verkoopmoment een hoeveelheid geldmiddelen bereikt.

Kort vreemd vermogen betreft alle vormen van kortlopende schulden, bankleningen korter dan een jaar, crediteuren, belastingen en overige hier niet nader te noemen posten.

Kort gesteld kan worden dat het kort vreemd vermogen opeisbaar is binnen een jaar en dat daar veelal normale zakelijke gronden voor zijn, zoals het doen van inkopen. Vaak zijn hier geen formele contracten van omvang aan verbonden. Lang vreemd vermogen draagt door de langere looptijd een hoger risico in zich, wat door een hogere vergoeding in de vorm van rente dient te worden voldaan. Afhankelijk van de mate van risico zal de rente lager danwel hoger zijn. Eigen vermogen draagt het hoogste risico en verlangt daardoor tevens de hoogste vergoeding.

Terug naar boven.

Wijze van financieren
Een simpele en redelijk bekende stelling komt erop neer dat de looptijden van financiering en het te financieren object aan elkaar gelijk zijn. Dus vaste activa dient gefinancierd te worden met eigen vermogen en lang vreemd vermogen. De vlottende activa dient dan gefinancierd te worden door kort vreemd vermogen.

De looptijden van de verschillende financieringen dienen overeen te komen met het verbruik van de activa. Blijven zitten met een aanzienlijk restant van een lening die gebruikt was voor aanschaf van machines die nu vervangen moeten worden, is niet bepaald handig te noemen.

Wat tevens overwogen dient te worden zijn de kosten van de verschillende soorten van financiering en de termijn waarop deze afgelost dienen te zijn. Dat laatste dient haalbaar te zijn en het eerste betaalbaar. Herfinanciering is een overweging indien de rentepercentages lager worden. Een alternatief kan zijn om een financier te vinden die wil participeren via het eigen vermogen en zijn of haar kennis en kunde ter beschikking stelt van de onderneming.

Terug naar boven.

Overwegingen
Het hebben van een onderneming zonder geld van anderen, dus zonder lang vreemd vermogen, kan een wens zijn van sommigen. Echter dient het volgende daarbij te worden opgemerkt; stel dat er resultaten worden behaald van 10% over het totale vermogen en dat vermogen bestaat voor de helft uit eigen vermogen en voor de andere helft uit lang vreemd vermogen. De kosten van het lang vreemd vermogen zullen waarschijnlijk op dit moment ongeveer 5% gemiddeld bedragen, waardoor het eigen vermogen dan een rendement heeft van 15% en dat is aanzienlijk hoger dan die 10%..

Een dergelijk rendement is dermate goed, dat beter overwogen zou kunnen worden de behaalde rendementen te herinvesteren om ook daar een hoger rendement op te halen. Wellicht is uitbreiden door autonome groei of overnames dan een optie.

Terug naar boven.

Interne financiering
Indien er sprake is van meerdere bedrijven onder een holding, dan zal er veelal een groepsfinanciering bij een bank zijn afgesloten. De holding (en vaak ook de directeur-grootaandeelhouder) is dan vaak de eindverantwoordelijke voor aflossing en rente.

Bij dergelijke constructies vindt financiering van de onderliggende bedrijven dan ook veelal plaats vanuit de holding. Met andere woorden, er zijn ofwel leningen of onderlinge rekening-courantverhoudingen. Deze dienen alle op basis van formele stukken verstrekt te worden. In het geval van leninngen door middel van een leningovereenkomst, in het geval van rekening-courantverhoudingen door middel van een rekening-courantovereenkomst.

De redenen daarvoor betreffen enerzijds het fiscale aspect (onderlinge rente en schulden) en anderzijds het juridische aspect (ingeval van bijvoorbeeld faillissement van een bedrijf).

Een voorbeeld van een rekening-courantovereenkomst vindt u met de volgende link; rekeningcourantovereenkomst.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.