Home

Liquiditeiten

De liquiditeiten, óf liquide middelen óf nog beter bekend als de geldmiddelen, behoren tot één van de belangrijkste bezittingen van een organisatie. Zonder geldmiddelen begint u waarschijnlijk niets.

De geldmiddelen bestaan uit een aanwezige hoeveelheid geld, een inkomende geldstroom en een uitgaande geldstroom. De aanwezige hoeveelheid geld betreft de bankrekeningen (eventueel ook G-rekeningen) en het kasgeld. De inkomende geldstroom komt veelal van debiteuren. De uitgaande geldstroom is vaak diverser van aard, lonen, belastingen, sociale verzekeringspremies, crediteuren, pensioenpremies, te betalen rente en aflossingen.

Geldstromen nader verklaard
De kunst is nu ervoor te zorgen dat de inkomende geldstroom in de eerste plaats groter is dan de uitgaande geldstroom. Ten tweede is het van belang dat de inkomende geldstroom sneller is dan de uitgaande geldstroom.

Het eerste kan bereikt worden door ervoor te zorgen dat ten eerste het resultaat na vennootschapsbelasting positief is. Ten tweede dienen er correcties plaats te vinden voor bijvoorbeeld afschrijvingen (wél kosten, maar geen uitgaven) en aflossingen van leningen (geen kosten, maar wél uitgaven). Pas hierna heeft u vanuit het resultaat kunnen beoordelen of de totale geldstroom positief of negatief is.

De snelheid van de geldstroom betreft met name de termijn voor debiteurenontvangsten en de termijn voor crediteurenbetalingen. Als u in staat bent de debiteuren een hele of halve maand sneller te laten betalen dan dat u de crediteuren moet betalen, dan heeft u een voorsprong in geldmiddelen opgebouwd. U dient voor de zekerheid wel rekening te houden met bijvoorbeeld seizoenspatronen, omdat die een dergelijk voorsprong weer teniet doen.

Terug naar boven.

Veel voorkomend patroon
Als een onderneming wordt gestart, dienen veelal eerst investeringen te worden gedaan. Deze worden vaak gefinancieerd door eigen vermogen (gestort op aandelenkapitaal) en door verkregen leningen. Vervolgens begint het zaken doen, inkopen en verkopen van goederen of diensten.

Voorzichtigheidshalve dient er ruimte te zijn in de geldmiddelen om minstens twee maanden alle kosten te kunnen betalen, omdat pas vanaf dat moment de inkomende geldstromen op gang zullen komen. Tevens dient men ervoor te zorgen dat vanaf dat moment de inkomende geldstroom groter is dan de uitgaande geldstroom.

Voor ondernemingen die daarvoor niet voldoende geldmiddelen hebben of die bijzonder snel groeien en daardoor nog sneller nog meer geldmiddelen nodig hebben is er een andere mogelijkheid, namelijk factoring. Dit houdt in dat de debiteurenvorderingen worden verpand aan een financier, die op voorschotbasis na aanlevering van de verkoopfactuurgegevens de debiteurenbedragen overmaakt. Daarvoor wordt dan wel een vergoeding gevraagd en een relatief hoog rentepercentage. De voorkeur heeft dan ofwel een lening of een rekening-courant-faciliteit, waarbij u eveneens uw debiteurensaldi verpand. De rente van de bank is veelal lager dan die van de factoringmaatschappijen.

Terug naar boven.

Mogelijkheden
Vaak is het mogelijk door een consequent beheer van debiteuren ervoor te zorgen dat de debiteurenvorderingen relatief snel ontvangen worden. U dient daarvoor minstens wekelijks een overzicht te hebben van uw openstaande debiteuren, waarin de totaalsaldi, de facturen separaat en de termijnen in dagen openstaand. Aan de hand hiervan kunt u dan zowel schriftelijk als telefonisch aanmanen. Een eventuele leveringsstop wil bij sommigen ook nog wel eens vruchten afwerpen.

Een andere mogelijkheid is een vorm van belonen voor goed betaalgedrag, waaronder bijvoorbeeld een kortingspercentage bij betaling binnen 14 dagen.

Indien debiteuren na enkele (2 of 3) aanmaningen nog steeds niet betaald hebben, dient u hen eerst schriftelijk in gebreke te stellen met een uiterste betaaltermijn. Hierin waarschuwt u hen tevens voor de gevolgen van niet betalen, zoals de deurwaarder en de bijbehorende kosten daarvan welke uiteraard voor rekening zijn van de debiteur.

Bij crediteuren heeft u over het algemeen de mogelijkheid wel om wat te rekken of domweg een betaaltermijn in te stellen die langer is dan de gemiddelde werkelijke termijn voor uw debiteuren. Bij crediteuren dient u direct te reageren op aanmaningen, aangezien het vertrouwen van die zijde anders zou kunnen afnemen.

Ook bij crediteuren geldt vaak een kortingspercentage bij betaling binnen 14 dagen. U kunt zelf uitrekenen wat het verschil is met de bankrente, zodat u uw resultaat zou kunnen verbeteren.

Ook banken zijn bereid tot meedenken als de situatie daarnaar is, u doet er verstandig aan daar vroegtijdig zelf mee te komen. Enerzijds omwille van het vertrouwen van de bank, anderzijds zodat u eventueel nog de tijd heeft naar een andere financier uit te kijken.

Vergelijk de verschillende rentepercentages die u dient te betalen, zowel tussen de verschillende aanbieders als ook de verschillende vormen. Vaak zijn leningen goedkoper dan het zogenaamde 'rood staan'.

Terug naar boven.

Bewaking
U dient minstens op wekelijkse basis op de hoogte te zijn van de standen van uw liquiditeiten. Daarnaast doet u er verstandig aan een planning te maken voor het gehele jaar en die op te delen in weken. Deze jaarplanning kunt u redelijk eenvoudig afleiden van de resultatenbegroting voor het betreffende jaar. Op deze wijze heeft u een weekplanning gerealiseerd voor het hele jaar en kunt u afwijkingen constateren op zeer korte termijn.

Deze weekplanning dient echter continue aangepast te worden op momenten dat daar aanleiding toe is. Indien bijvoorbeeld de werkelijke resultaten aanzienlijk achterblijven bij die volgens de begroting, dan voelt u al wel aan dat uw liquiditeitenplanning ook niet de geplande ontwikkeling zal volgen. Indien u dit voortdurend blijft beheersen, dan voorziet u al in een zeer vroeg stadium eventuele problemen, waardoor u de tijd heeft passende maatregelen te nemen.

Terug naar boven.

Zie voor een voorbeeld van een liquiditeitsplanning de downloadsectie (opent in apart scherm).

Aanbeveling
Daadkracht! - Uw debiteurenbeheerder

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.