Home

Treasury management

Treasury management is het beheer van uw geldmiddelen, financieringen en overige aan valuta en rente gevoelige activa en passiva. Neem bijvoorbeeld een grote vordering in dollars, deze is gevoelig voor de valutaschommelingen. Hetzelfde geldt voor leningen, waarvan de rente fluctueert, of grondstoffen waarvan prijzen behoorlijk kunnen fluctueren. Dit soort fluctuaties kunnen op verschillende manieren worden afgedekt.

spaarpot

 

 

 

 

 

Doel
Uitgaande van risicomijdend gedrag, is het de bedoeling van treasury management om organisaties te behoeden voor rente- en valutarisico's.

Hiervoor zijn in de loop van de jaren de meest uiteenlopende instrumenten ontwikkeld. Aan de hand van deze instrumenten kan men de genoemde risico's afdekken. Over het behalen van winsten door middel van deze instrumenten, wordt afgezien op deze pagina. De risico's daarvan zijn vaak groter dan men zo op het eerste oog vermoedt.

Terug naar boven.

Valutarisico
Indien u een grote opdracht heeft gekregen van een andere organisatie en de valuta waarin u wordt uitbetaald wijkt af van uw eigen valuta, dan loopt u een valutarisico. Stel dat u bijvoorbeeld in euro's inkoopt en de opdracht omrekent tegen de koers euro/dollar op dat moment (stel 1 euro = 1,20 dollar en 1 dollar = 0,83 euro)). Als de dollar daarna wegzakt ten opzichte van de euro (stel 1 euro = 1,35 dollar en 1 dollar = 0,74 euro) heeft u een aanzienlijk probleem, omdat u in dollars wordt uitbetaald die flink in waarde zijn gedaald. Op een opdracht van dollar 1 miljoen bedraagt het valutaverlies euro 90.000,-, dat is maar liefst 10,8%, oftewel weg (groot deel van de) marge.

Om dat nu te voorkomen heeft men instrumenten ontwikkeld, zoals valutatermijncontracten, valutaopties en valutaswaps. Deze zullen hier niet verder behandeld worden, maar indien benodigd kan uw bank u er meer over vertellen.

Terug naar boven.

Renterisico
Evenals er instrumenten bestaan voor beheersing van een valutarisico, zijn er ook instrumenten voor beheersing van een renterisico. Deze zijn gericht op het gelijk houden of verlagen van de rentekosten.

Zonder verder in details te treden zijn enkele van die instrumenten de forwardrente, de future rate agreements, de financial futures, de renteswaps en instrumenten die een sterke gelijkenis vertonen met opties.

Ook hier geldt dat uw bank u meer kan vertellen, indien u vermoedt dat u gebruik dient te moeten maken van dergelijke instrumenten.

Terug naar boven.

Beheersing
Aangezien dit soort instrumenten een aanzienlijk impact kunnen hebben op uw resultaten, dient u de behandeling ervan óf zelf ter hand te nemen óf een solide beheersingssysteem op te zetten.

U zou niet de eerste zijn die door een tekort aan controlemaatregelen in het beheersingssysteem voor onaangename verrassingen komt te staan.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.