Home

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening (of resultatenrekening) is het overzicht waarop de baten en lasten worden gepresenteerd op enig moment. De winst- en verliesrekening is een weergave, waarin enkele bedragen worden genoemd per categorie, waarmee men het resultaat en de daaraan ten grondslag liggende posten van de organisatie kan inzien.

winst of verlies?

 

 

 

 

 

 

De winst- en verliesrekening is veelal een weergave met aan de linkerzijde de kosten - ook wel de debetzijde genoemd - en aan de rechterzijde de opbrengsten - ook wel de creditzijde genoemd. Het eindsaldo van de debetzijde bij elkaar opgeteld en de creditzijde bij elkaar opgeteld, vormt het behaalde resultaat. Dit behaalde resultaat wordt toegevoegd aan de post saldo resultaat van het lopende boekjaar op de balans, ofwel aan de debetzijde of aan de creditzijde. De balans dient na deze toevoeging een gelijke totaaltelling te hebben aan zowel de debetzijde als de creditzijde.

De debetzijde van de winst- en verliesrekening bestaat uit verschillende soorten kosten. De creditzijde van de winst- en verliesrekening bestaat verschillende soorten opbrengsten.

Enkele van de meest bekende onderdelen van de winst- en verliesrekening zijn;

Hieronder zullen de verschillende onderdelen van de winst- en verliesrekening verder worden uitgewerkt inclusief eventuele bijzondere handelswijzen.

Terug naar boven.

Omzet:

Alle diensten of goederen die u verkoopt aan derden (of uzelf) worden via het verkoopboek geboekt op een omzetrekening. Indien u meerdere soorten goederen of diensten verkoopt doet u er verstandig aan eveneens verschillende omzetrekeningen aan te maken. Daardoor heeft u meer inzicht in de resultaten van elk van die groepen goederen of diensten.

De BTW over de omzet dient u te boeken op een andere grootboekrekening, namelijk 'Te betalen BTW'.

Terug naar boven.

Overige baten

Onder de overige baten worden posten geschaard die u wel heeft gefactureerd aan derden, maar die u niet terug wilt zien in de omzet. Denk bijvoorbeeld aan doorberekende vervoerskosten waarop u geen marge berekent.

Terug naar boven.

Inkoopwaarde omzet

De door u aan derden gefactureerde omzet betreft door u geleverde goederen of diensten. Deze heeft u op enig moment in moeten kopen of uit moeten betalen. Bij goederen valt te denken aan leveringen vanuit het magazijn, waarbij de inkoopprijs van die goederen wordt geboekt als de inkoopwaarde van de omzet. Bij diensten valt bijvoorbeeld te denken aan loonkosten van werknemers die de betreffende dienst uitgevoerd hebben, de zogenaamde directe loonkosten.

Net als bij de eventuele groepering van omzet naar soort, doet er nu verstandig aan eenzelfde groepering te hanteren bij de inkoopwaarde van de omzet. Daardoor krijgt u een snel beeld van de marges van de verschillende soorten van goederen en diensten. Op basis daarvan kunt u dan juiste beslissingen nemen die de betreffende goederen of diensten aangaan.

Terug naar boven.

Loonkosten

Kort gesteld bestaan de loonkosten enerzijds uit een directe en een indirecte component. Daarnaast bestaan loonkosten uit brutoloon (of vergelijkbare onderdelen zoals een dertiende maand), sociale verzekeringspremies, reservering vakantiegeld en andere soorten van premies.

De directe loonkosten bestaan uit de loonkosten van de personeelsleden die een directe bijdrage leveren aan productie van goederen, logistiek van goederen of levering van diensten. De indirecte loonkosten bestaan uit de verschillende kantoormedewerkers, zoals personeelszaken, administratie en marketing. Een onderscheid tussen deze twee componenten vergroot uw inzicht in de werkelijke marge op goederen of diensten en de zogenaamde overheadkosten.

De loonkosten zelf kunnen bestaan uit brutoloon, reservering vakantiegeld, werkgeverspremies WW en WAO, andere verzekeringspremies zoals ANW-hiaat en WAO-hiaat en bijvoorbeeld de bijdragen aan ziektekostenverzekeringen en reiskostenvergoedingen. Vooral van de loonkosten in de vergoedingensfeer dient u ervan overtuigd te zijn, dat die conform belastingwetgeving worden behandeld, aangezien u anders tegen naheffingen en eventuele boetes kunt aanlopen.

Terug naar boven.

Overige personeelskosten

In deze categorie van kosten behoren zaken zoals kantinekosten, werkkleding en aanverwante verstrekkingen. Ook hier geldt dat afstemming met fiscale wetgeving een aanrader is, om naheffingen en eventuele boetes te voorkomen.

Terug naar boven.

Huisvestingskosten

Onder huisvestingskosten horen posten thuis als huur, gas, water, electra, contributie alarmcentrale, klein onderhoud, schoonmaakkosten en de kosten van afvalverwijdering.

Terug naar boven.

Autokosten

De autokosten bestaan bijvoorbeeld uit leasekosten, brandstof, verzekeringspremies, motorrijtuigenbelasting, onderhoud en eventuele schadegevallen. Afschrijvingskosten van worden niet in deze categorie opgenomen, maar onder de post afschrijvingskosten.

Terug naar boven.

Automatiseringskosten

Automatiseringskosten bestaan uit kleine aanschaffingen (activeren op de balans geschiedt bij bedragen vanaf € 450,- exclusief BTW), reparaties, aansluitingen als ADSL, kosten van providers en hosting, onderhoudsuren van de leverancier van onderhoud en jaarlijkse bijdragen aan service en updates voor software.

Terug naar boven.

Administratiekosten

Administratiekosten zijn de door derden in rekening gebrachte diensten voor bijvoorbeeld salarisadministratie of de financiële administratie. Ook specifieke bijdragen op dat gebied zoals diensten voor internetboekhouden kunnen hierop geboekt worden.

Terug naar boven.

Accountantskosten

De jaarrekening wordt veelal door een accountant opgemaakt en voorzien van een zogenaamde samenstellingsverklaring. De kosten hiervan kunt u per einde van een boekjaar alvast in overleg met uw accountant opnemen zonder dat u daarvoor de factuur nog heeft ontvangen, omdat ze juist dat boekjaar nog betreffen.

U zou kunnen overwegen uw accountant vooraf te vragen om een vast bedrag voor de desbetreffende dienst, zodat risico's van de uitvoering daarvan bij hem liggen en niet bij u.

Terug naar boven.

Advieskosten

Een breed scala van verleende diensten door anderen wordt opgenomen in deze post. Diensten zoals juridische ondersteuning, fiscale ondersteuning, ondersteuning bij aanvragen van subsidies of patenten en andere ingehuurde specialisten betreffen deze categorie.

Terug naar boven.

Verkoopkosten

De verschillende soorten uitingen ter ondersteuning van verkoop dienen te worden opgenomen in deze kostencategorie. Denk hierbij aan reclame, advertenties, radiospotjes, sponsoring en andere promotiemaatregelen.

Ga vooral ook het effect na van deze verschillende uitingen, zodat u een beeld krijgt van het nut. Wellicht neemt uw omzet toe met 10% na een radiospotje, in dat geval heeft het zin gehad.

Terug naar boven.

Opleidingskosten

Om verschillende redenen kan het zinvol (of volgens CAO zelfs verplicht) zijn, personeelsleden opleidingsmogelijkheden aan te bieden. Afgezien van de voor- en nadelen, betreffen de kosten op deze post de kosten van de opleidingen zelf, de bijkomende kosten zoals literatuur, reis- en verblijfkosten en de overige aan opleidingen verbonden kosten.

Indien u conform CAO verplicht bent een bepaald percentage van het brutoloon te besteden aan opleiding, kunt u dat op deze wijze vrij snel berekenen en aantonen. Indien dat niet het geval is, kunt u dit gebruiken voor uw eigen budgettering en controle daarop.

Terug naar boven.

Kantoorkosten

Onder de post kantoorkosten vallen kosten zoals onderhoud en reparatie van inventaris en kantoormachines, aanschaf kantoorartikelen en bijvoorbeeld leasing van een grote kopieermachine.

Bij leasing van een kopieermachine doet u er verstandig aan het aantal inbegrepen kopieën per tijdsvak cumulatief op te nemen in het contract. Indien u namelijk bijvoorbeeld in een kwartaal het inbegrepen aantal kopieën niet opmaakt, worden deze veelal niet meegenomen naar het volgende kwartaal.

Terug naar boven.

Verzekeringen

De verzekeringen zoals hier bedoelt betreffen en goederenverzekering voor de voorraden, brandverzekering voor inventaris en kantoormachines, verzekering voor uw complete automatisering (software en zogenaamde reconstructie behoeft daarin niet te worden opgenomen, inductie wel). Reconstructiekosten betreffen onder andere het verzekeren van een bedrag voor het opnieuw inkloppen van gegevens, maar als u backups maakt is dat niet nodig.

Verzekeringen voor dubieuze debiteuren worden hierin bij voorkeur niet opgenomen, evenals verzekeringen voor vervoermiddelen (toevoegen aan autokosten) en verzekeringen aangaande personeel (toevoegen aan overige personeelskosten of loonkosten).

Terug naar boven.

Debiteurenkosten

In deze kostencategorie worden kosten opgenomen zoals de premie voor de kredietverzekering, kosten van toetsing van potentiële klanten, afboekingen van debiteurenvorderingen of de periodieke mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren. Ook kosten van deurwaarders en andere kosten die verband houden met het innen van debiteurenvorderingen horen hierin thuis.

Indien u in een branche zit waarin dubieuze debiteuren weinig voorkomen, is een voorziening dubieuze debiteuren wellicht een beter idee dan een kredietverzekering. Indien u een actief debiteurenbeleid voert neemt uw risico af en kunt u jaarlijks de overtollige toevoeging van uw voorziening aan uw resultaat toevoegen. Bij kredietverzekering bent u de premie domweg kwijt, al zijn er wel vormen van zogenaamde bonus en malus, meer premie bij claims van uw kant en minder premie indien u niet of nauwelijks claimt. De mate waarin u voldoende liquiditeiten tot uw beschikking heeft speelt uiteraard tevens een rol, evenals een eventuele plicht tot verzekeren van uw bank.

Terug naar boven.

Overige kosten

Alle overige kosten waarvan u zich afvraagt waar deze in thuishoren of welke niet direct een verband hebben met een kostensoort, kunnen onder de post overige kosten worden geschaard.

Let wel, afhankelijk van de omvang van de kosten is een aparte categorie al dan niet verplicht volgens de wet.

Terug naar boven.

Afschrijvingskosten

De aanschaffingen die meerdere jaren meegaan en zijn opgenomen onder de vaste activa, dienen te worden afgeschreven naar gelang de verwachtte gebruiksduur/levensduur. Of er sprake zal zijn van een restwaarde en hoelang de periode van afschrijven dient te duren is afhankelijk van de aard van de aanschaffing. Automatisering wordt veelal in drie jaar tijd afgeschreven naar nul, machines worden nogal eens in vijf jaar tijd afgeschreven naar een zekere restwaarde.

Inschatten van restwaarde en levensduur dient op basis van kennis, ervaring en eventuele belastingwetgeving plaats te vinden. Afschrijvingskosten kunnen indien gewenst in verschillende relevante groepen worden weergegeven, teneinde het inzicht daarin te vergroten.

Terug naar boven.

Bankkosten

Banken kunnen om vele redenen kosten in rekening brengen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor verklaringen, contributie voor bankpassen, bijdrage voor een kluis en provisies voor verstrekte leningen of financieringen.

Het verdient de aanbeveling deze kosten separataat te boeken, zodat rente en kosten apart van elkaar te beoordelen zijn.

Terug naar boven.

Rentekosten

De verzamelnaam voor rentekosten en rentebaten, voor elk van deze twee posten dient u een aparte grootboekrekening aan te maken. Indien u (en vele anderen met u) een lening heeft, dan zal het rentesaldo over een boekjaar waarschijnlijk een last zijn. De lasten betreffen zowel de rente op bankrekeningen als de rente over leningen.

Terug naar boven.

Buitengewone baten en lasten

Baten en lasten die volstrekt buiten de normale bedrijfsuitoefening vallen, dienen te worden opgenomen onder de buitengewone baten en lasten.

Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de lasten van het treffen van een voorziening voor een reorganisatie of een bate doordat de voorziening voor de reorganisatie achteraf hoger bleek dan werkelijke kosten.

Terug naar boven.

Saldo resultaat lopend boekjaar

Het saldo van de baten en de lasten, of de kosten en opbrengsten vormt als uitkomst het resultaat. Dit resultaat dient het verschil te zijn tussen de totaaltellingen van de debetzijde en de creditzijde van de balans.

Indien er sprake is van een verlies, dan zal deze post zich op de balans bevinden aan de debetzijde en op een later moment worden afgeboekt van de reserves. Bij een winst wordt deze post opgenomen op de creditzijde van de balans en op een later moment toegevoegd aan de reserves.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.