Home

Wat is management?

Management is een vakgebied dat al bestaat sinds mensheugenis, maar tot op de dag van vandaag aan ontwikkeling en verandering onderhevig is. Management richt zich in hoofdzaak op de samenwerking tussen mensen.

managen valt niet mee

 

 

 

 

 

 

Organisatie
Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen, die gezamenlijk trachten een gesteld doel te realiseren. Een groothandel tracht bijvoorbeeld zoveel mogelijk goederen te verkopen met een zo groot mogelijke marge. In deze groothandel zullen inkopers en verkopers hun activiteiten op elkaar af moeten stemmen teneinde succesvol te kunnen zijn. Deze afstemming wordt veelal door managers bewerkstelligd.

Organisaties dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. In de eerste plaats de effectiviteit, een organisatie die haar doelen niet behaalt zal niet lang blijven voortbestaan. Ten tweede dient men efficiënt te zijn, omdat men anders de concurrentie niet overleeft. Vervolgens dient een organisatie flexibel te zijn, men moet zich snel kunnen aanpassen aan veranderende interne en externe omstandigheden. Een organisatie dient tevens te voldoen aan de eis van continuïteit, wat het voortbestaan inhoudt. Daarnaast zijn de factoren duidelijkheid (verwachtingen en mogelijkheden) en satisfactie (behoeftebevrediging organisatieleden) van belang.

Terug naar boven.

Manager
Een manager is iemand die sturing geeft aan andere mensen, met als reden de organisatiedoelen te realiseren op een gestructureerde wijze. Afhankelijk van de omvang van een organisatie zijn er eventueel meerdere managers op verschillende niveau's, die ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Managers dienen beslissingen te nemen en de activiteiten van de organisatie (of organisatieonderdeel) op elkaar af te stemmen. Om dit te kunnen realiseren dienen communicatie en informatie van voldoende niveau te zijn.

Terug naar boven.

Management
Management is te verdelen in twee soorten taken. Ten eerste zijn dat doelen bepalen, plannen maken en organiseren. Ten tweede zijn dat opdrachten geven, hulp bieden bij de uitvoering, coördineren van de uitvoering, controleren van de uitvoering en indien nodig bijsturen.

De zogenaamde managementcyclus is hierin te zien; namelijk plannen, inrichten, uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen. Deze cyclus wordt gemanaged door beslissen, coördineren en communiceren.

De eisen aan het management en de managers zijn als volgt in te delen. In de eerste plaats dient men aan de hand van interne en externe ontwikkelingen actie te ondernemen. Bij het nemen van besluiten dient men ervoor te waken dat de besluiten kwalitatief goed zijn, effectief zijn en dat ze geaccepteerd worden door de andere organisatieleden. Hieraan gekoppeld is het aspect rekening houden met de cultuur waarbinnen men werkzaam is. Als laatste dient het management effectief om te gaan met de tijd, zowel die van de organisatieleden als die van henzelf.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.