Home

Omgevingsfactoren

Organisaties maken deel uit van een maatschappelijke omgeving en kunnen alleen bestaan als zij producten of diensten - waar vraag naar is - kunnen leveren aan diezelfde omgeving. Allerlei factoren uit die omgeving hebben hun invloed op organisaties, dat gaat op voor partijen en situaties.

nauwkeurig onderzoeken

 

 

 

 

 

Partijen
Een aantal van die partijen uit de omgeving van een organisatie zijn; afnemers, leveranciers, financiers, de overheid, de concurrentie en belangenorganisaties. Organisaties beschikken ten aanzien van partijen in de omgeving over het vermogen zichzelf aan te passen een keuze te maken uit deze partijen.

Al de genoemde partijen hebben in meer of mindere mate invloed op een organisaties, daar dient dan ook rekening mee gehouden te worden omwille van een gezonde bedrijfsvoering.

Situaties
Verschillende situaties waarop een organisatie geen invloed uit kan oefenen zijn onder andere de bevolkingsopbouw, economische factoren, technologische factoren, sociaal-maatschappelijke factoren, politieke factoren, ecologische factoren en markt- en bedrijfstakfactoren. Uiteraard kan men op enkele hiervan wel enige invloed uitoefenen - denk aan het zelf ontwikkelen van technologie - maar waarschijnlijk niet in die mate dat men er over het geheel genomen geen rekening mee dient te houden.

Terug naar boven.

Trends
Bepaalde trends in de dagelijkse wereld om ons heen bepalen eveneens vanuit de omgeving waarmee rekening gehouden dient te worden. Denk bijvoorbeeld aan de internationalisatie van het bedrijfsleven, de cultuur van verschillende landen en het effect daarvan op organisaties, de nieuwe soort organisaties die anderen starten (netwerkorganisaties zoals Nike) en de mate van strategische samenwerking tussen organisaties.

Denk bijvoorbeeld niet te lichtzinnig over het zaken doen met of het starten van een vestiging in een ander land, nationale culturen verschillen nu eenmaal en dat heeft z'n weerslag op iedere organisatie.

Terug naar boven.

Verantwoording
Vanuit de omgeving zijn organisaties in toenemende mate verplicht tot het afleggen van maatschappelijke verantwoording, denk bijvoorbeeld aan de jaarrekening. Maar wat te denken van IFRS, Sarbanes-Oxley, of dichter bij huis milieuwetgeving, ARBO-wetgeving en de overige vormen van rapportage.

Terug naar boven.

Afstemming intern en extern
Een belangrijk aspect is of de kijk van buitenaf naar de organisatie (het imago), overeenkomt met de eigen beelden van de eigen organisatie (de identiteit). Indien daar verschillen tussen zijn, dient het management daar snel in op te treden, teneinde beiden op elkaar af te stemmen.

Indien dat niet gedaan wordt kan dat leiden tot een dermate ver uit elkaar liggend beeld, dat een crisis ontstaat die altijd gepaard zal gaan met negatieve berichtgeving omtrent de organisatie met alle gevolgen van dien.

Terug naar boven.

Samengevat
Management van organisaties dient rekening te houden met de verschillende factoren die de externe omgeving bevat en welke een belangrijke rol spelen voor de organisatie.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.