Home

Planning en control

Hiermee wordt niets anders bedoeld dan het maken van plannen en deze uitwerken naar operationeel niveau in meetbare eenheden en deze controleren op realisatie en afwijkingen. Vanuit de strategie heeft u al een meerjarenplan opgesteld, inclusief de kansen, bedreigingen, sterke en zwakke kanten. Dit dient nu verder uitgewerkt te worden naar uitvoerbare concrete plannen.

resultaten conform planning?

 

 

 

 

 

Soorten plannen
Er dienen een aantal soorten plannen uitgewerkt te worden, te weten;

Deze plannen bestaan uit diverse onderdelen die hier verder nog niet nader uitgewerkt worden omwille van de tekstruimte.

Budgettering
De planningen van de vorige alinea dienen nu voorzien te worden van concrete cijfers en kengetallen. Budgettering dient in eerste instantie om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van opgestelde plannen. Daarnaast dient budgettering om normen te stellen en als taakstelling. Met andere woorden worden budgetten - bij voorkeur na overleg en instemming met verantwoordelijken daarvoor - de norm voor de organisatie en haar onderdelen. Budgetten dienen wel haalbaar te zijn, ondanks de wens vooruitstrevend of uitdagend te willen zijn.

Terug naar boven.

Control
Het beheersen van de organisatie vindt plaats door de normen vanuit de budgettering periodiek te confronteren met de werkelijkheid. Indien daar afwijkingen in voorkomen, dient er opgetreden te worden om de werkelijkheid in de toekomst om te buigen richting de budgettering. Indien dat niet mogelijk is dient de budgettering bijgesteld te worden en dient het strategisch plan tevens heroverwogen te worden in verband met haalbaarheid.

Door het in de organisatie duidelijk te maken wat de normen zijn, wordt de zelfsturing aanzienlijk vergroot. Dat kan het gevoel van vernatwoordelijkheid positief beïnvloeden.

Terug naar boven.

Kengetallen
Kengetallen, prestatie-indicatoren of performancemeting zijn zo een aantal termen die verwijzen naar de normen welke in getallen zijn uitgedrukt. Denk bijvoorbeeld aan aantal manuren per product, omvang voorraad, tijd tussen orderontvangst en uitlevering en kosten per machine-uur. Afhankelijk van de soort organisatie zijn dergelijke grootheden uit te werken tot periodiek toetsbare kengetallen waarop de organisatie bestuurd kan worden.

Benchmarking of vergelijking met historische cijfers kan dienen om te komen tot normen.

Waar het om gaat is dat u een stuk gereedschap heeft waarmee u afwijkingen van plannen in de eerste plaats vroegtijdig kunt ontdekken, waardoor u daarna in staat gesteld wordt daar tegen op te treden.

Ook hier is de managementcyclus weer te herkennen, planning, inrichting, uitvoering en evaluatie en indien nodig bijstelling.

Terug naar boven.

Zie een voorbeeld van een control-instrument in de downloadsectie (opent in apart scherm).

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.