Home

Strategie

Zonder richting en doel is een organisatie gedoemd te mislukken, denk hierbij aan in een auto stappen zonder richting en doel. U zult waarschijnlijk niet eens de moeite nemen om de sleutel om te draaien. De richting en het doel (of meerdere doelen) worden bepaald door het opstellen van een strategie. Echter zijn alleen een richting en een doel niet genoeg, ook de eigen mogelijkheden en beperkingen en de voorwaarden vanuit de omgeving hebben hierop hun invloed. Dit alles dient in meer of mindere mate uitgewerkt te worden in een strategisch plan.

magische bol of visie?

 

 

 

 

 

Doel van strategie
Het doel van strategie is het verzekeren van de continuïteit van een organisatie, waarbij de ontwikkelingen in de externe omgeving worden opgenomen als uitgangspunt. Vervolgens dienen de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk aan te sluiten op die externe omgeving. Indien dit op een juiste wijze wordt ingevuld, zal men concurrentievoordeel behalen op andere aanbieders.

Strategie geeft een organisatie richting en vormt de basis voor een samenhangende organisatie voor wat betreft activiteiten en onderdelen. Men heeft een gezamenlijk doel te behalen.

Hoe
Vanuit de theorie zijn modellen ontwikkeld die de wijze van strategieformulering richting kunnen geven. De meest voor de hand liggende stappenmethode is de volgende;

  1. vaststellen huidig strategisch profiel
  2. extern onderzoek naar kansen en bedreigingen
  3. intern onderzoek naar sterke en zwakke punten
  4. vaststellen afwijking tussen doel en verwachte resultaten
  5. opstellen van alternatieven
  6. evaluatie en keuze uit alternatieven
  7. vertalen gekozen plan naar werkvloer

Stap 1 betreft het nader uitwerken van de doelstellingen, de werkterreinen, het huidige concurrentievoordeel en de bestaande synergie.

Stap 2 gaat inhoudelijk in op het algemene externe onderzoek in de zin van factoren waarop de organisatie geen of weinig invloed kan uitoefenen, zoals bevolkingssamenstelling, politiek, economie, technologie en andere factoren. Daarnaast dient op bedrijfstakniveau een analyse te worden gedaan van de concurrentie, de afnemers, de leveranciers, eventueel nieuwe toetreders op de markt en mogelijke vervangingsproducten.

Stap 3 betreft een intern onderzoek, waarbij de verschillende onderdelen van de organisatie worden getoetst op sterke en zwakke punten. Dit kan bijvoorbeeld door vergelijking met concurrentie.

De stappen 4 tot en met 7 betreffen vervolgens het signaleren van een eventueel verschil tussen plan/doel en realisatie volgens verwachting. Indien dat het geval is, zal men alternatieven moeten bedenken om niet vroeg of laat door de concurrentie weggevaagd te worden. Deze alternatieven dienen wel te passen in de organisatie en op een correcte wijze doorgevoerd te worden.

Terug naar boven.

Soorten groeistrategieën
Ten aanzien van groei zijn er 4 soorten strategieën te onderscheiden;

De laatste strategie is tevens de meest risicovolle, aangezien de markten nog onbekend zijn en het de vraag nog maar is of de producten gewenst zijn danwel zo werken als vooraf beoogd was.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.