Home

Taken- en bevoegdhedenverdeling

Om een goede organisatie neer te zetten, is verdeling van taken en bevoegdheden noodzakelijk. Dat dient dan wel op een wijze plaats te vinden die voor de betrokkenen werkbaar en aangenaam is en voor de organisatie passend. Ten aanzien van het aspect aangenaam wordt hier bedoelt dat een dagtaak voldoening geeft voor personeelsleden. Voor de organisatie is het van belang dat een dagtaak ook volledig is en volwaardig, volledig omdat de bezetting dient te kloppen en volwaardig omdat de capaciteiten van personeelsleden ingezet dienen te worden.

verdeling van taken noodzakelijk

 

 

 

 

 

Een taakverdeling kan aangenamer gemaakt worden door bijvoorbeeld toepassing van taakverruiming (meer aspecten toevoegen aan een taak dan alleen een tweetal basishandelingen), taakverrijking (bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden toekennen aan bepaalde functies) en taakroulatie (bijvoorbeeld elke dag van de week een andere taak in een productie-unit). Deze aspecten zullen tevens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de organisatie en de diensten en producten daarvan. Denk er tevens aan dat sturen op prestaties belangrijk is.

Vervolgens dient.aandacht geschonken te worden aan de invulling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke functies. Deze invulling dient wel in onderling verband te kloppen, zodat personeelsleden en managers van afdelingen niet in het luchtledige opereren.

Om in een organisatie met meerdere leden gestructureerd te kunnen werken dienen er vormen van periodiek overleg te worden vastgesteld. Dat dient op de verschillende niveau's uitgewerkt te worden, zodat alle organisatieleden daarin een bijdrage hebben.

Managers kunnen een beperkt aantal taken tot zich nemen en een beperkt aantal ondergeschikten aansturen, daarmee dient dan ook rekening gehouden te worden bij de uitwerking van de verschillende managementfuncties. Gebeurt dat niet, dan zullen organisatiedelen slecht functioneren en zullen verschillende leden waaronder de managers zelf wellicht vertrekken of overspannen worden.

Naarmate een organisatie zich in de loop der tijd zal ontwikkelen, dient er ook rekening gehouden te worden met veranderingen in de structuur en de verdeling van taken en bevoegdheden. Dit vindt plaats door zogenaamde organisatieverandering, waarbij het aanbeveling verdient de sleutelfiguren van een organisatie nauw te betrekken bij de planvorming en de uitvoering.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.