Home

Studiekostenregeling

Het volgen van een studie kan zowel voor personeelsleden als de werkgever vele voordelen bieden, maar ook hier geldt dat dit soort zaken goed geregeld dienen te worden om problemen te voorkomen.

studeren via werkgever

 

 

 

 

 

Welke studie
Het is bekend dat zowel werkgevers als personeelsleden er baat bij hebben, als de laatsten zich door middel van studie verder ontwikkelen. Dat houdt dan wel in dat de studie of cursus gericht moet zijn op huidige of toekomstige werkzaamheden en niet de vorm heeft van een hobby. In het laatste geval zal de fiscus ook minder genegen zijn een dergelijke kostenpost te accepteren.

Hoogte bijdrage werkgever
Afhankelijk van het nut dat een werkgever toekent aan een studie, zal deze bereid zijn daaraan een bijdrage te leveren. Voor relevante studies zijn percentages gebruikelijk tussen de 50% en 100%. Een overweging kan zijn personeelsleden een percentage te laten meebetalen, zodat het aangaan van een studie niet te lichtzinning wordt opgevat.

De werkgever dient er rekening mee te houden dat de kosten van de opleiding eventueel gepaard zal gaan met kosten voor literatuur, examens, reiskosten en overige kostenposten.

Terug naar boven.

Terugbetalingsregeling
Indien een personeelslid een studie niet afrondt of tijdens óf net na het afronden van een studie vertrekt, dan dreigt de werkgever met lege handen achter te blijven. Hiervoor doet u er verstandig aan een terugbetalingsregeling in hetleven te roepen.

Deze kan verschillende vormen aannemen, vanwege de diverse soorten, kosten en lengtes van studies. Het uitgangspunt hierbij is dat een dergelijke regeling redelijk is voor beide partijen en dat terug te betalen percentages en tijdvakken met naam genoemd worden.

Als voorbeeld kan gesteld worden dat een éénjarige opleiding van maximaal € 1.000,- geheel dient te worden terugbetaald bij het stoppen van de studie zonder diploma of certificaat. Tevens dient gehele terugbetaling te geschieden indien men binnen één jaar na succesvolle afronding van de studie vertrekt. Als laatste zou kunnen worden opgenomen dat 50% terugbetaling van toepassing is, indien men voor het einde van het tweede jaar ná succesvolle afronding van de studie verstrekt. Voor de volledigheid dienen dergelijke bepalingen te worden opgenomen in een separate studie-overeenkomst die door beide partijen is ondertekend.

Van dit soort regelingen zijn diverse varianten uit te werken, echter indien u een al te zware regeling treft voor terugbetaling, zal de rechter u waarschijnlijk ongelijk geven.

Terug naar boven.

Studiedagen
Afhankelijk van de zwaarte van de opleiding zou u kunnen overwegen een aantal studiedagen op jaarbasis toe te kennen. Dit dient u dan op te nemen in de separate studie-overeenkomst.

Tevens is het gebruikelijk om de tentamen- of examendagen als doorbetaald verlof te beschouwen, ook dit dient u dan op te nemen in de separate studie-overeenkomst.

Noot: In plaats van deze genoemde zaken op te nemen in een separate studie-overeenkomst, zou u kunnen overwegen dit op te nemen in het bedrijfsreglement. Als er sprake is van een CAO, moet uw eigen regeling óf gelijkwaardig óf beter zijn dan de bepalingen van de CAO.

Terug naar boven.

Zie een voorbeeld van een studieovereenkomst in de downloadsectie (opent in apart scherm).

Enkele handige links
zibb.nl - loopbaanbegeleiding
szw.nl - scholing
arbeidsrechter.nl - opleiding
werk.nl - opleiding

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.