Home

IB - Verkoopprijs AB-pakket aan familie was niet onzakelijk.

 

Den Haag -  De inspecteur maakt niet aannemelijk dat A met de bedongen verkoopprijs zijn familie heeft willen bevoordelen. De staatssecretaris heeft tegen dit oordeel geen cassatie ingesteld.

Begin 2000 heeft A zijn aanmerkelijk belang in X NV verkocht aan zijn (klein)kinderen. De koopprijs is gebaseerd op de intrinsieke waarde per 31 december 1999, conform de jaarrekening van X NV. Eind 2000 zijn alle aandelen X NV verkocht aan een derde voor een aanzienlijk hoger bedrag dan de per eind 1999 berekende intrinsieke waarde. In geschil is de hoogte van het in aanmerking te nemen vervreemdingsvoordeel bij de verkoop aan de (klein)kinderen. Volgens de inspecteur is de intrinsieke waarde van de aandelen hoger; hij verhoogt de balanswaarde met de stille reserves minus 20% latente VpB.

Het hof komt tot de conclusie dat A zijn (klein)kinderen niet heeft willen bevoordelen. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat ten tijde van de verkoop van de aandelen aan de (klein)kinderen concreet uitzicht bestond op verkoop van het totale aandelenpakket X NV aan een derde.

Evenmin treft doel de stelling dat A, los van de verkoop van alle aandelen X NV, zijn (klein)kinderen heeft bevoordeeld door een lagere koopprijs te bedingen dan de economische waarde. Gezien de feiten komt – zoals de inspecteur stelt – bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer betekenis toe aan de intrinsieke waarde, inclusief de stille reserves. Anderzijds zijn er ook omstandigheden om rekening te houden met de rendementswaarde. Het hof neemt het gemiddelde van deze twee waarden om bij benadering de economische waarde te bepalen. De uitkomst is zodanig dat de door A bedongen verkoopprijs niet als onzakelijk kan worden aangemerkt.

NB: De staatssecretaris licht toe waarom hij geen beroep in cassatie heeft ingesteld, zie onderstaande doorklik.


Toelichting staatssecretaris van 13 juli 2005, nr. DGB 2005-4030, n.a.v. uitspraak Hof Amsterdam M IV van 6 juni 2005, 2003/04306 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.