Home

Belastingplan 2007: Focus op arbeidsmarkt en inkomen.

 

De resultaten van het hervormingsbeleid worden zichtbaar. Het gaat weer goed met de economie. De concurrentiepositie van Nederland verbetert, arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie stijgen, de werkloosheid daalt en de inkomensverdeling is gelijkmatig. In 2007 geeft het kabinet prioriteit aan verdere verbetering van de economische structuur en de koopkracht. Dit slaat neer in de volgende fiscale maatregelen voor 2007.

Inkomen

Arbeidsmarkt
Twee onderdelen zijn uit het wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving gehaald en in het Belastingplan 2007 ondergebracht. Dat is gedaan om deze maatregelen zo snel mogelijk in Tweede en Eerste Kamer te behandelen en ze nog over 2006 werking te laten hebben. Het gaat om:

Andere maatregelen die op 1 januari 2007 in werking treden zijn:

Economische infrastructuur

Milieu en mobiliteit

Overige maatregelen

! Fiscale prikkel ondernemerschap arbeidsongeschikten
(Gedeeltelijk) arbeidsongeschikten die een bedrijf willen beginnen maar niet aan het benodigde aantal uren van 1225 per jaar komen, krijgen een aparte aftrekpost van 12.000 euro, 8000 euro en 4000 euro voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar. Voor deze groep starters gaat een verlaagd urencriterium gelden van 800 uur. Deze maatregel maakt deel uit van het Belastingplan 2007 en past binnen het kabinetsbeleid om starten vanuit een uitkering te bevorderen. De ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen de effectiviteit van deze aftrek na 5 jaar evalueren.

! Fiscale behandeling rijden op aardgas aangepast
De fiscale behandeling van aardgas dat wordt gebruikt als motorbrandstof wordt aangepast. Anders dan andere motorbrandstoffen wordt aardgas dat wordt gebruikt als motorbrandstof nu volgens een schijventarief in de energiebelasting belast. In plaats van dit schijventarief gaat een vast tarief van 3 eurocent per kubieke meter gelden. Dit staat in het Belastingplan 2007. Het zijn nu voornamelijk stads- en regiobussen die op aardgas rijden, maar het gebruik van aardgas kan ook bij personenauto’s tot ontwikkeling komen.

! Fiscale verlichting erfenissen
Het toptarief van 68 procent in de belasting op erfenissen en schenkingen wordt maatschappelijk als hoog ervaren. In het Belastingplan 2007 wordt voorgesteld dit hoogste tarief te verlagen naar het tarief van de voorgaande schijf van 63 procent. Het hoogste tarief is van toepassing op zogenoemde 'andere verkrijgers'. Dit zijn ontvangers van een erfenis of schenking die qua graad van verwantschap niet vallen onder de eerste tariefgroep (onder andere echtgenoot, kinderen, afstammelingen) of de tweede tariefgroep (broers, zusters, bloedverwanten in de rechte opgaande lijn).

! Fiscale vrijstelling buitenlandse beroepssporter
Buitenlandse beroepssporters, artiesten en gezelschappen die in Nederland optreden, blijven vanaf 1 januari 2007 vrij van Nederlandse belasting. Voorwaarde is wel dat het land waar de sporter, de artiest of het gezelschap woont, een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft met Nederland. De vrijstelling geldt ook voor sporters, artiesten en gezelschappen uit de Nederlandse Antillen en Aruba. Nederland ziet daarmee dan af van het heffingsrecht. Dit staat in het Belastingplan 2007.

Is er geen verdrag, dan blijft Nederland heffen. Het woonland van de sporter, de artiest of het gezelschap kan dan dubbele belasting voorkomen door het inkomen vrij te stellen van belasting of kan de in Nederland betaalde belasting verrekenen.

Met ingang van 9 mei 2006 is ook de belastingheffing aangepast voor een optreden van buitenlandse artiesten, beroepssporters en gezelschappen dat plaatsvindt op basis van een overeenkomst 'krachtens een andere grond'. Voorbeeld van zo'n overeenkomst is een Europacupwedstrijd die een buitenlandse voetballer met zijn elftal in Nederland speelt. De 'andere grond' is in dit geval het competitiereglement van de UEFA.

Tenslotte worden binnenlandse beroepssporters vrijgesteld van de loonbelasting. Dit betekent dat vertegenwoordigers van deze sporters veel administratieve rompslomp wordt bespaard. Wel zijn de sporters verplicht hun inkomsten op te geven in hun aangifte inkomstenbelasting.

Tabel 1 Budgettaire effecten van de fiscale maatregelen in het Belastingplan 2007

2007 lopende prijzen (€ mln)

Totaal fiscale maatregelen Belastingplan 2007

634

waarvan MLO relevant

605

1. Arbeidsmarkt- en inkomensbeleid

Lastenverlichting burgers

Aanpassing tarieven eerste en tweede schijf

1127

Verhoging algemene heffingskorting

-310

Verhoging arbeidskosten

-58

Maatregelen op het terrein van stages en scholing van werkenden

-40

Uitbreiding aftrek scholingsuitgaven voor studenten

-2

Tijdelijke verlaging tarief box 2

-90

2. Economische infrastructuur

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

-10

Volledige afdrachtvermindering zeevaart voor buitenlandse zeevarenden

-5

Innovatie

Btw-vrijstelling detacheren wetenschappelijk personeel

-5

3. Milieu en mobiliteit

Vereenvoudiging mrb voor motoren

-1

4. Overige maatregelen

Aanpassing terbeschikkingstellingsregeling

5

Omzetting mantelzorgerkorting

65

Vereenvoudiging artiesten- en beroepssportersregeling

-5

Verlaging tarief successie- en schenkingsrecht

-2

Aanpassing vrijstelling overdrachtsbelasting voor wijkontwikkelingsmaatschappijen

-1

Btw-pakket

Richtlijnconforme aanpassing btw levende dieren

2

Arrest Charles en Charles-Tijmens

-36

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.