Home

LB - Bijtelling auto van de zaak vanaf 2006 via loonbelasting.

 

De fiscale bijtelling voor een (bestel)auto van de zaak wordt per 1 januari 2006 onder de loonbelasting gebracht. Ondanks felle protesten uit het bedrijfsleven heeft de Tweede Kamer eind 2004 – bij de behandeling van het Belastingplan 2005 – met die maatregel ingestemd. In een brief aan de Tweede Kamer heeft VNO-NCW er met klem op aangedrongen deze wetswijziging zo snel mogelijk te herzien, omdat het tegengaan van fraude – het doel van de maatregel – langs een andere weg kan worden bereikt. De wetswijziging is dus overbodig.

In de brief schrijft VNO-NCW dat de onrust en irritatie over de nieuwe wetgeving hand over hand toenemen. Begrijpelijk, omdat de werkgever wordt opgezadeld met een verantwoordelijkheid die bij de werknemer en de Belastingdienst thuishoort: het beoordelen of het privé-gebruik van de auto de grens van 500 kilometer overschrijdt. Bovendien worden werkgevers met nieuwe administratieve lasten geconfronteerd. Verder is sprake van een extra kostenpost voor werknemers en werkgevers, omdat over het bedrag van de loonbijtelling ook premies werknemersverzekeringen zijn verschuldigd.

Het is onnodig om de fiscale bijtelling onder de loonbelasting te brengen. De Belastingdienst krijgt per 1 januari 2006 al een nieuw dwangmiddel tegen fraude met de auto van de zaak. Op die datum wordt de door de werkgever aan de Belastingdienst op te geven informatie over de auto van de zaak onderdeel van de loonaangifte. Gevolg daarvan is dat een werkgever die een auto van de zaak niet opgeeft, een boete kan krijgen van maximaal 1.134 euro. Deze boete geldt per (maandelijkse) loonaangifte. Verder moet een werkgever die constateert dat hij een auto van de zaak niet heeft opgegeven, dat door middel van een correctiebericht alsnog doen. Gebeurt dat niet of niet tijdig, dan staat ook daarop een boete van maximaal 1.134 euro (per onjuiste of te late correctie). De Belastingdienst krijgt op 1 januari 2006 dus een belangrijk dwangmiddel in de vorm van een bestuurlijke boete in handen tegen frauduleus gedrag van een werkgever die geen opgave doet van een ter beschikking gestelde a! uto van de zaak. Die boete kan tot substantiële bedragen oplopen.
Verder is er de – in het jaarverslag van de Belastingdienst 2004 gememoreerde – verbeterde controleaanpak van de Belastingdienst. Ook kan de Belastingdienst door de verplichte elektronische aangifte loonbelasting per 1 januari 2006 ondernemingen die voor controle van de auto van de zaak in aanmerking komen, gemakkelijker selecteren. Als de werkgever dan ook nog wordt verplicht om informatie over de cataloguswaarde te verstrekken, heeft de Belastingdienst op 1 januari 2006 een adequaat instrumentarium in handen om het beoogde doel – het tegengaan van fraude met de auto van de zaak – te bereiken.
De integrale tekst van de brief staat op: www.vno-ncw.nl (dossier 'Belastingzaken', brieven en commentaren van VNO-NCW).


Bron: VNO-NCW

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.