Home

Extra verlaging winstbelasting.

 

In 2006 wordt opnieuw een forse slag gemaakt met het verbeteren van het fiscale vestigingsklimaat. De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan verder omlaag, de kapitaalsbelasting wordt afgeschaft en bedrijfsopvolging wordt aantrekkelijker.

De vennootschapsbelasting, de heffing op ondernemingswinst, gaat in 2006 extra omlaag naar 29,6%. Het MKB-tarief voor de eerste 22.689 euro winst gaat dan naar 25,5%. Deze verlaging komt bovenop de reeks verlagingen die met ingang van dit jaar in gang is gezet. Met de extra 0,9%-punt verlaging gaat het tarief naar 29,6% in 2006 en 29,1% in het jaar daarop. Het MKB-tarief gaat naar 25,5% in 2006 en 24,5% in 2007.

De belasting op aandelenuitgifte, de kapitaalsbelasting, gaat per 1 januari 2006 verdwijnen. Bedrijven die in Nederland door het bijeenbrengen van eigen vermogen activiteiten gaan ontplooien of uitbreiden, of die hun vermogensstructuur willen versterken, ondervonden in toenemende mate hinder van deze belasting. Veel omringende landen hebben deze heffing al afgeschaft.

Nederland versterkt met deze maatregelen zijn concurrentiepositie in de Europese Unie. Bedrijven worden in deze gemoderniseerde fiscale structuur nog sterker aangemoedigd winstgevende activiteiten te ontplooien.

Het fiscaal pakket betekent een netto-lastenverlichting van 275 miljoen euro voor het bedrijfsleven. De tariefsverlagingen kosten de schatkist 375 miljoen euro en de afschaffing van de kapitaalsbelasting nog eens 200 miljoen euro. Daar staan voor 300 miljoen euro andere belastingmaatregelen tegenover. De aftrek van zogenoemde ‘gemengde kosten’ (voor uitgaven als lunches e.d.) wordt enigszins beperkt voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen. De beperking is eerder al doorgevoerd voor kleinere ondernemingen die inkomstenbelastingplichtig zijn. De aftrek voor afwaarderingsverliezen komt te vervallen. Van deze aftrek maakt een beperkt aantal ondernemingen gebruik. De regeling stelde bedrijven in staat om onder bepaalde condities waardeverlies van een dochterbedrijf gedurende vijf jaar na aankoop van deze dochter fiscaal af te trekken.

Daarnaast worden op nog een aantal andere terreinen fiscale verbeteringen voor het bedrijfsleven voorgesteld:

  • In de fiscale regels voor de inkoop van eigen aandelen komt een verdere versoepeling. Inkoop van eigen aandelen is vijf jaar geleden vrijgesteld van dividendbelasting. In de praktijk blijken problemen te rijzen rond de voorwaarde dat voorafgaande aan de inkoop geen eerdere kapitaalsvergroting mag hebben plaatsgevonden. Beursgenoteerde vennootschappen vergroten of verkleinen hun kapitaal al naar gelang hun investerings- en financieringsbeleid. Voor een gezonde economische ontwikkeling is die dynamiek onontbeerlijk. Daarom wordt voorgesteld om eerdere emissies geen beletsel te laten zijn voor een fiscaal gunstige inkoop van eigen aandelen.
  • Met het oog op versterking van de innovatiekracht van ondernemingen wordt er 25 miljoen euro ter beschikking gesteld voor vergroting van het belastingvoordeel op speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Verder mogen ondernemingen voortaan ook de speur- en ontwikkelingsuren in andere EU-landen opvoeren voor deze fiscale faciliteit. Tevens worden de regels voor de berekening van fiscaal begunstigde uren vereenvoudigd.
  • Het maximum voor de giftenaftrek voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting gaat omhoog van 6% naar 10% van de winst.
  • Bedrijfsoverdrachten in de familiesfeer worden verder bevorderd. Daartoe zal de vrijstelling van overdrachtsbelasting worden uitgebreid naar broers, zussen, pleeg- en stiefbroers en –zussen en hun echtgenoten.
  • Ter versterking van de scheepvaartsector zal de fiscaal gunstige tonnageregeling worden uitgebreid en versoepeld. Zo zal voortaan ook scheepsmanagement onder de regeling vallen. De versoepeling bestaat uit een beperking van het vlagvereiste tot schepen die de belastingplichtige in (mede-)eigendom heeft of die door hem in rompbevrachting worden gehouden. De commerciële zeilvaart zal met ingang van 1 januari 2006 gebruik kunnen gaan maken van de fiscaal gunstige vermindering van de afdracht loonbelasting. Deze afdrachtsvermindering geldt al voor de zeescheepvaart.
  • In de wet wordt de vrijstelling van overdrachtsbelasting opgenomen voor kabelnetten. Dat was nodig omdat er anders door een arrest van de Hoge Raad uit 2003 bij verkoop van kabelnetten overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn.
  • Naast banken en verzekeraars kunnen ook beleggingsinstellingen levensloopregelingen gaan uitvoeren, binnen de voorwaarden van voldoende financieel toezicht en de doelstellingen van de levensloopregeling.

Meer informatie in het dossier Belastingplan 2006.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar Nieuwscategorie Belastingen

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.