Home

Minder regels voor de detailhandel.

 

Vereenvoudig lokale heffingen, creëer meer parkeerplaatsen in winkelgebieden en versoepel de informatievoorschriften voor etiketten. Dat zijn enkele aanbevelingen die een commissie onder leiding van professor Leo Stevens doet om de regeldruk in de detailhandel terug te dringen.

Woensdag 13 september 2006 heeft Stevens het domeinrapport Detailhandel aan staatssecretaris van Gennip (Economische Zaken) overhandigd. Zij gaat de aanbevelingen van Stevens in het kabinet bespreken. `Dit rapport maakt onomwonden duidelijk dat detaillisten veel problemen ervaren, bijvoorbeeld met verschillende vergunningen. Dat kost allemaal veel tijd en geld en dat is niet goed voor het ondernemersklimaat. De aanbevelingen helpen mij om lokale hindernissen voor ondernemers onder de loep te nemen. Ik stel nog dit najaar een actieplan op ter vermindering van de regeldruk in de detailhandel.´

Het domeinrapport Detailhandel is de vijfde set van aanbevelingen die de Commissie Stevens uitbrengt aan het kabinet. Stevens vindt dat wetten en regels belangrijk zijn voor het ordelijk verloop van het economisch verkeer, maar regels kunnen ook te rigide zijn waardoor zij het ondernemen frustreren. In dit rapport doet hij dertien aanbevelingen:

1. Gemeenten moeten hun eigen vergunningenstelsels doorlichten. De aanpak van het rijk bij de rijksvergunningen zou daarvoor model moeten staan.
2. Gemeenten moeten op korte termijn tot een herziening van hun lokale heffingen komen door deze sterk te vereenvoudigen en de tarieven te verlagen. Zo moet de precarioheffing op de naamsaanduiding van de winkels op de gevel van het winkelpand vervallen.
3. Stel de normen voor voertuigen voor de bevoorrading van winkels in stadscentra landelijk vast, evenals een landelijke afstemming van de tijden voor de bevoorrading van winkels in stadscentra komen.
4. Er moeten meer parkeerplekken beschikbaar komen voor het winkelend publiek en parkeertarieven moeten omlaag.
5. Bouw de afdrachten aan werknemersverzekeringen en pensioenfondsen voor kleine banen verdergaand af.
6. Schaf voor kleine banen de registratie- en bewaarplicht van arbeidstijden af. Neem bij scholieren die een kleine baan bekleden genoegen met een verklaring van de werknemer over aantal dagen en uren dat hij/zij onderwijs volgt.
7. Beperk het toezicht op de detailhandel. Het toezicht moet zich vooral richten op de risicovolle bedrijven.
8. Stel nieuwe gedragsregels op voor heffingsinstanties voor intellectuele eigendomsrechten. Zorg ervoor dat verschillende vergoedingen in één rekening per bedrijf te worden verenigd.
9. Stel maximale termijnen vast waarop consumenten aanspraak kunnen maken op onderzoeks- en reparatieplichten voor duurzame producten.
10. Moderniseer de Prijzenwet op de verplichting van prijsaanduiding voor bepaalde producten te laten vervallen.
11. Bepleit met kracht binnen Europa een herziening van de informatievoorschriften voor etiketten. Bied daarbij de mogelijkheid om de etiketteringregels te bepreken tot de meest essentiële productinformatie en het verstrekken van de uitvoerige informatie via een website.
12. Bepleit binnen Europa een vrijstelling voor het MKB binnen de statistiekverplichtingen van Intrastat aangaande de transportstatistieken.
13. Vereenvoudig de registratieplicht voor gebruikt verpakkingsmateriaal.

Inmiddels is op voorstel van staatssecretaris Van Gennip in het kabinet al afgesproken dat de last die bedrijven ondervinden van toezicht door inspectiediensten met een kwart omlaag moet. In het midden- en kleinbedrijf krijgen bedrijven in principe maximaal twee keer per jaar te maken met een inspectie. Per sector komt er één inspectieloket als aanspreekpunt voor de bedrijven en instellingen in die sector. Samenwerking tussen de verschillende inspecties wordt verplicht.

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.