Home

Afspraken over veilig werk en terugdringen verzuim leveren resultaat op.

 

De afspraken tussen werkgevers en werknemers over veiliger werk en het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid hebben goede resultaten opgeleverd en het arbobeleid duidelijk verbeterd. Tussen 1999 en 2005 daalde het ziekteverzuim in sectoren met een zogeheten arboconvenant met 28 procent, in de overige sectoren met 11 procent. De extra daling van het verzuim in sectoren met een convenant scheelt die sectoren 450 miljoen euro per jaar. Verder zijn sectoren met een convenant meer bereid dan voorheen om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook hebben zij meer kennis gekregen hoe ze arbo- en verzuimvraagstukken moeten aanpakken. Sectoren met een convenant hebben voorts meer dan sectoren zonder convenant maatregelen getroffen tegen bepaalde arbeidsrisico’s zoals RSI, werkdruk en agressie en geweld.

Dit zijn enkele bevindingen uit de evaluatie van het Beleidsprogramma Arboconvenanten nieuwe stijl 1999-2007, die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het beleidsprogramma voorzag oorspronkelijk in 20 convenanten. Over de periode 1999-2007 zijn uiteindelijk 69 convenanten gesloten in 55 sectoren, waarin 52 procent van de beroepsbevolking werkzaam is. Aan de convenanten is in totaal ongeveer 251 miljoen euro besteed, waarvan 83 miljoen euro door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 168 miljoen euro door werkgevers en werknemers.

Minster Donner ‘kijkt met tevredenheid terug op het beleidsprogramma’, schrijft hij in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Wel is voorzichtigheid geboden bij de uitleg van de resultaten. De extra daling van het ziekteverzuim komt niet aantoonbaar uitsluitend door de convenanten. Mogelijk spelen ook verschillen tussen sectoren in regels en economische omstandigheden een rol.

Het beleidsprogramma werd eind 1998 in gang gezet en vervolgens in 2002 verlengd. Per 1 juli 2007 is het programma beëindigd, een half jaar na invoering van de nieuwe Arbowet die de verantwoordelijkheid voor de invulling van arbobeleid legt bij werkgevers en werknemers (zie www.arbonieuwestijl.nl). Het beleidsprogramma wilde werkgevers en werknemers stimuleren in sectoren arbobeleid op maat te ontwikkelen: beleid dat rekening houdt met specifieke omstandigheden en risico’s in een bedrijfstak.

Werkgevers en werknemers hebben in de convenanten concrete afspraken gemaakt om het werk veiliger te maken, ziekteverzuim terug te dringen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De overheid subsidieerde de uitvoering van convenanten en bood aanvullende ondersteuning, bijvoorbeeld in de voorbereiding van de convenanten en op het gebied van communicatie.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar Nieuwscategorie Personeelszaken

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.