Home

Omzetbelasting

De bedoeling van BTW is alle binnenlandse bestedingen van particulieren te belasten, oftewel een bestedingsbelasting.

Omzetbelasting (OB) of belasting toegevoegde waarde (BTW) is een vrij eenvoudige soort belasting. Over de omzet berekent u BTW en de BTW over de inkopen trekt u daar vanaf, het verschil dient u te betalen aan de belastingdienst bij een positief saldo en het verschil krijgt u terug van de belastingdienst bij een negatief saldo.

Ondernemer
U bent BTW-plichtig als u door de belastingdienst wordt gezien als ondernemer. Ondernemer is ieder die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent (dus ook een BV of een NV). Daarnaast dient er sprake te zijn van kapitaal, arbeid (met name) en een duurzame deelname aan het economische verkeer. Tijdens de voorbereidende fase bestaat reeds recht op teruggave van voorbelasting.

Een fiscale eenheid voor BTW kan een hoop administratieve rompslomp voorkomen, dan dient er wel sprake te zijn van verwevenheid op organisatorisch, financieel en economisch vlak.

Leveringen en diensten
Belastbare prestaties voor de BTW zijn;

Behoudens afwijkende situaties, is de overdracht van goederen de meest voorkomende levering, dat is dan tevens het tijdstip waarop BTW verschuldigd is. Privégebruik behoort hier uitdrukkelijk ook bij.

Onder diensten wordt verstaan alle prestaties die een ondernemer levert tegen een vergoeding die niet vallen onder het begrip levering.

Terug naar boven.

Plaats en tijdstip
Een ondernemer in Nederland gevestigd is geen BTW verschuldigd over leveringen buiten Nederland, dan dient dat wel aangetoond te worden. De plaats van levering hangt onder andere af of goederen al dan niet vervoerd zijn. Een dienst wordt in de regel daar verricht waar de afnemer is gevestigd.

Verschillende uitzonderingen kunnen op de aspecten plaats en tijdstip van toepassing zijn, het voert te ver deze allen hier te behandelen, zie daarvoor de site van de belastingdienst, belastingdienst - BTW, waar linksboven in het scherm onder de interactieve hulpmiddelen de plaats ven levering en dient kunnen worden vastgesteld.

Terug naar boven.

Vergoeding en tarief
In de regel dient over de gehele vergoeding BTW in rekening te worden gebracht, dat geldt ook voor vergoedingen in natura.

Voor gebruikte goederen, kunst, verzamelingsvoorwerpen en antiek geldt de margeregeling (deze is niet verplicht), daarbij wordt BTW in rekening gebracht over de marge. Om het bijhouden van een uitgebreide administratie inzake de margeregeling te voorkomen zijn bepaalde goederen aangewezen voor de zogenaamde globalisatieregeling, waarbij over de totale marge per tijdvak wordt afgerekend.

Er zijn drie tarieven gehanteerd bij de BTW-wetgeving, 19%, 6% en 0%. Het laatste tarief wordt in de regel toegepast op intracommunautaire transacties en uitvoer van goederen naar landen buiten de EU. Het tarief van 19% is het standaard tarief, uitzonderingen daarop worden separaat door de belastingdienst aangegeven.

Het tarief van 12% wordt gebruikt als BTW-correctie voor bijvoorbeeld het privégebruik over de cataloguswaarde van de auto van de zaak (houdt daar rekening me bij de vaststelling van de totale autokosten).

Terug naar boven.

In- en uitvoer van goederen
Onder invoer wordt met name verstaan het in Nederland brengen van goederen die zich nog niet in het vrije verkeer in de EU bevinden. BTW wordt in rekening gebracht bij de invoer van de goederen en dient middels de verleggingsregeling tegelijkertijd bij zowel de aftrek van voorbelasting als bij de invoer op de aangifte verwerkt te worden (per saldo nihil dus).

Bij uitvoer buiten de EU dienen de bewijsstukken bewaard te worden en is het tarief van 0% van toepassing. Bij uitvoer binnen de EU is tevens het tarief van 0% van toepassing echter dient nu een zogenaamde ICT-aangifte plaats te vinden naast de normale BTW-aangifte. Op deze ICT-aangifte dienen gegevens van de afnemer vermeldt te worden zoals het BTW-nummer.

Terug naar boven.

Aftrek voorbelasting
In rekening gebrachte BTW van andere ondernemers kan niet afgetrokken worden als voorbelasting indien men zelf prestaties levert die vrijgesteld zijn van BTW. Ook indien er geen factuur of prestatie is, geldt er geen aftrek van BTW.

Voorwaarden voor aftrek zijn het gebruik in het kader van de onderneming en de factuurvereisten. Deze laatste houden in dat omschrijving, aantal, prijs per stuk ex btw, totaalbedrag ex btw, btw-percentage en bedrag, totaalbedrag in btw en het BTW-nummer op de factuur worden vermeld (naast de standaardgegevens zoals naam, adres, dagtekening, factuurnummer). Bij verleggingsregelingen (bijvoorbeeld inkoop vanuit EU en bouw) dient tevens het BTW-nummer van de afnemer op de factuur vermeld te worden.

Het recht op aftrek van BTW is in principe op de datum van ontvangst van de factuur, na 2 maanden bestaat het recht op aftrek niet meer!

Aftrekbeperkingen zijn er uiteraard ook, gedacht moet worden aan het aanschaffen van buitennissige voorzieningen, giften en relatiegeschenken, verstrekkingen aan personeel, de kantineregeling en de aftrek op autokosten (de correctie van 12% die reeds eerder is aangegeven)

Terug naar boven.

Vrijstellingen
Prestaties kunnen worden vrijgesteld, ondernemers niet.

Voor een uitwerking van de vrijstellingen wordt u verwezen naar de website van de belastingdienst; belastingdienst - BTW.

Terug naar boven.

Verschuldigdheid
Op twee manieren kan de verschuldigdheid van de BTW ontstaan, in de eerste plaats volgens het kasstelsel (geldstromen) en in de tweede plaats volgens het factuurstelsel (factuurdata). De laatste wordt het meeste toegepast.

Indien aangetoond kan worden dat debiteuren niet betalen (bijvoorbeeld faillissementsverklaring), dan kan de waarschijnlijk door u al betaalde BTW teruggevraagd worden.

Bij de kleine-ondernemersregeling (die alleen voor IB-ondernemers van toepassing is) geldt dat het saldo af te dragen (= te betalen minus voorbelasting) BTW wordt verminderd. Tot een af te dragen saldo van € 1.345,- kan het gehele saldo worden verminderd tot nihil. Een af te dragen saldo tussen € 1.833,- en € 1.345,-, wordt als volgt berekend; ( € 1.833,- minus af te dragen saldo) * 2,5 = vermindering af te dragen BTW.

Terug naar boven.

Overigen
Naast de genoemde - meest voorkomende - situaties, zijn er tevens aparte regelingen voor onroerend goed, overheidslichamen en de agrarische sector. Daarvoor wordt u verwezen naar de website van de belastingdienst; belastingdienst - BTW.

Terug naar boven.

Verrekening Loonbelasting en Omzetbelasting
Indien u op enig moment loonbelasting moet betalen en gelijktijdig recht heeft op teruggave van omzetbelasting, dan kunt u de belastingdienst verzoeken om verrekening door een brief mee te zenden waarin u dat vermeldt. Het restant betaald u aan de belastingdienst of ontvangt u van de belastingdienst, afhankelijk wat het saldo is. Een voorbeeld van een dergelijk verzoek vind u bij de downloads; verzoek verrekening LB-OB (opent in apart venster).

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.