Home

Inkomstenbelasting-ondernemer

Indien u zelfstandig ondernemer bent en dat doet in de vorm van een natuurlijke persoon, dus zonder dat u in dienst bent van een rechtspersoon in uw bezit zoals een BV, dan bent u voor de belastingdienst een zogenaamde IB-ondernemer. In dat geval gelden voor u een aantal bijzondere bepalingen, die hieronder verder uitgewerkt zullen worden.

Ondernemer
Indien u voor eigen rekening en risico een onderneming drijft en rechtstreeks verbonden wordt voor de verbintenissen van die onderneming, bent u in fiscale zin ondernemer. Een onderneming wordt door de belastingdienst ook wel aangeduid als een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, die door deelname aan het maatschappelijk verkeer beoogt winst te behalen (winst moet redelijkerwijs ook te verwachten zijn).

VAR
Indien u werkzaamheden verricht voor anderen, dient u te voorkomen dat de belastingdienst of het UWV u kan aanmerken als werknemer bij de betreffende opdrachtgever. Dit kunt u doen door de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie aan te vragen bij de belastingdienst. Indien u deze volledig ingevuld retourneert naar de belastingdienst en de verklaring onrvangt, dan dient u daarvan een kopie te verstrekken aan uw opdrachtgever inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs. Zie voor de VAR verder de downloadsecties aanvraag VAR en folder VAR (openen beide in apart scherm).

Administratie
U bent verplicht een administratie op te zetten, waarbij de financiële gebeurtenissen worden vastgelegd conform een goed systeem. Deze dient u 7 jaar te bewaren conform de wetgeving. Over de administratie vindt u meer in de kennisbank-financieel.

Bedrijfsruimte
Ook ten aanzien van het aspect bedrijfsruimte zijn er een aantal bepalingen die van belang zijn bij het maken van de juiste keuze. Denk aan de BTW-aftrek, kostenaftrek en aan het aspect tot welk vermogen een bedrijfsruimte behoort.

Gezien de grote hoeveelheid materie die daaraan ten grondslag ligt, wordt u verwezen naar de website van de belastingdienst; belastingdienst - bedrijfsruimte.

Terug naar boven.

Auto
Zet u de auto op de zaak en betaald u voor privégebruik bijtelling of neemt u de auto in privé en declareert u de kilometers van de zaak.

Punten van aandacht daarbij zijn de aftrekbaarheid van BTW (en de correctie van 12% inzake privégebruik indien van toepassing), tot welk vermogen de auto behoort en de afweging wat het voordeligst is. Dat laatste zal onder andere afhangen van de mate van gebruik en het soort auto.

Woon-werkverkeer behoort tot zakelijke kilometers, waardoor bij verder afzien van privégebruik het wellicht verstandig is te kiezen voor het op naam zetten van de zaak (bijvoorbeeld bij bestelauto's).

Terug naar boven.

Winst en kostenaftrek
Winst bestaat uit de omzet minus de kosten en het verschil tussen de verkoopopbrengst en de waarde van bedrijfsmiddelen die tot het ondernemingsvermogen behoren.

Kosten dienen op zakelijke overwegingen te berusten en in verhouding te staan tot het nut (een Ferrari van de zaak kan tot een discussie leiden met de belastingdienst). Voor een nadere uitwerking van welke kosten wel, welke gedeeltelijk en welke niet aftrekbaar zijn wordt u verwezen naar de website van de belastingdienst; belastingdienst - kosten van uw onderneming.

Terug naar boven.

Fiscale aftrekposten
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de investeringsaftrek, de stakingsaftrek, de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk.

Bij de investeringsaftrek kunt u conform een tabel van de belastingdienst een bedrag van de winst aftrekken dat niet belast zal worden.

Ten aanzien van de andere soorten aftrek gelden urencriteria, waarbij u eveneens een aftrek geniet, waardoor de belastbare winst verlaagd wordt.

Voor de details wordt u verwezen naar de website van de belastingdienst; belastingdienst - aftrekmogelijkheden.

Terug naar boven.

Verliesverrekening
Gedurende 1 jaar terug en 8 jaar in de toekomst zijn verliezen te verrekenen met eerder behaalde of nog te behalen toekomstige winsten. De volgorde daarbij is eerst terug in de tijd en wel het oudste jaar van de 1 die u terug mag gaan.

Terug naar boven.

IB-ondernemer of BV?
Een aantal zaken dienen overwogen te worden bij de keuze tussen IB-ondernemer te worden of BV.

Ten eerste is er het tariefverschil, een BV valt onder de vennootschapsbelasting waarbij het maximale belastingpercentage momenteel 25,5%. Bij de IB loopt dit percentage op tot 52%. Indien u overgaat tot uitbetaling van behaalde winsten in een BV naar uzelf zal het verschil overigens nagenoeg verdwijnen, voordeel is het tijdsbestek dat er zit tot het daadwerkelijk uitbetalen.

De BV-ondernemer heeft te maken met de zogenaamd gebruikelijkloonregeling, dat een minimumloon op jaarbasis inhoudt van € 39.000,-.

De aansprakelijkheid van een BV-ondernemer is aanzienlijk beperkter dan die van een IB-ondernemer, al zijn er wel uitzonderingen. Voor de BV-ondernemer is er bijvoorbeeld de bestuurdersaansprakelijkheid ingeval van ernstige fouten of erger.

Al met al voldoende overwegingen om een vergelijking op te zetten van de voors en tegens en daaruit een bewuste keuze te maken.

Terug naar boven.

Partner in de zaak
Indien uw partner meewerkt in de zaak, of de zaak van u beiden is, dan zijn er tevens een aantal punten van aandacht. De keuze hiervoor dient vooraf gemaakt te worden.

In de eerste plaats is dat de zogenaamde man-vrouwfirma waar een aantal fiscale voordelen te behalen zijn, mits aan criteria wordt voldaan.

Uw partner kan ook als werknemer worden uitbetaald, waarbij de kosten (mits niet onzakelijk hoog of lager dan € 5.000,- op jaarbasis) kunnen worden afgetrokken van de winst.

Indien uw partner meewerkt zonder enige vergoeding, kan afhankelijk van het aantal uren gebruik worden gemaakt van de meewerkaftrek.

Gelet dient te worden of er al dan niet sprake is van een echte dienstbetrekking, omdat dat gevolgen heeft voor onder andere het voeren van een salarisadministratie.

Terug naar boven.

Overigen
U doet er goed aan een oudedagsvoorziening te treffen. Echter op welke wijze u dat dient te doen is afhankelijk van uw situatie. Mogelijke vormen zijn de zogenaamde FOR (fiscale oudedags reserve), lijfrenten, kapitaalverzekeringen en zelf beleggen. Wat voor uw situatie de beste oplossing is, dient u in overleg met specialisten vast te stellen. Meer hierover op de website van de belastingdienst; belastingdienst - oudedagsreserve.

Ten aanzien van staking en overdracht van uw onderneming gelden eveneens een aantal bepalingen waaraan u zich dient te houden. Ook de omzetting van een IB-onderneming naar een BV behoort hiertoe. Zie hiervoor de website van de belastingdienst; belastingdienst - staking van een onderneming en belastingdienst - overdracht van een onderneming.

Voor wat betreft personeel en BTW wordt u verwezen naar de betreffende pagina's van deze kennisbank; personeel en BTW.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.