Home

Loonbelasting

Indien u personeel in dienst heeft of zelf als directeur-grootaandeelhouder werkzaam bent in een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV of NV), dan dient u loonbelasting in te houden en af te dragen. De werkgever wordt wel de inhoudingsplichtige genoemd van deze afdrachtsbelasting. Loonbelasting is nauw verweven met inkomstenbelasting, indien er later nog aanslagen inkomstenbelasting worden opgelegd.

loonbelasting inhouden

 

 

 

 

Wanneer
Er is sprake van loonheffing bij een privaatrechtelijke (en publieksrechtelijke) of een fictieve dienstbetrekking.

De privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt gekenmerkt door een werknemer die arbeid verricht waarvoor de werkgever loon moet betalen en waar sprake is van een gezagsverhouding tussen de werknemer en de werkgever.

Een fictieve dienstbetrekking is van toepassing op aannemers van werk en hun hulpen, tussenpersonen en agenten, uitzendkrachten, leerlingen, stagiars en praktikanten, thuiswerkers en hun hulpen, commissarissen en gelijkgestelden.

Voor aannemers van werk en hun hulpen geldt geen fictieve dienstbetrekking wanneer dit in de uitoefening van een bedrijf, als zelfstandige uitoefening van een beroep, als thuiswerker of ten behoeve van persoonlijke aangelegenheden van een natuurlijk persoon plaats vindt.

Bij tussenpersonen en agenten geldt de fictieve dienstbetrekking niet, wanneer zij voor meer dan één opdrachtgever werkzaam zijn, wanneer bemiddeling een bijkomstige activiteit is en wanneer zij zich doorgaans door meer dan twee personen laten bijstaan.

In het geval van commissarrissen is er altijd sprake van een fictieve dienstbetrekking, ook wanneer zij vanuit een eigen BV factureren, omdat de commissaris altijd een natuurlijke persoon dient te zijn. Voor commissarissen geldt echter alleen loonbelasting en premies volksverzekeringen en geen werknemersverzekeringen.

Voor thuiswerkers geldt de fictieve dienstbetrekking indien er sprake is van persoonlijke arbeid en een bruto-inkomen dat doorgaans over een maand tenminste 2/5 bedraagt van het van toepassing zijnde wettelijk minimumloon.

Uitzonderingen zijn de geestelijk verzorger, de bestuurder van een vereniging of stichting, de zelfstandig ondernemer, de thuiswerker met twee hulpen (die niet de echtgenoot of inwonende kinderen zijn) en bijvoorbeeld de werkster (indien minder dan drie dagen per week).

Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld artiesten en sporters, daarvoor gelden afwijkende regelingen. Voor buitenlanders die in Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn dient eveneens loonbelasting te worden ingehouden.

Terug naar boven.

Inhoudingsplichtige
De werkgever van één of meerdere personen is inhoudingsplichtig. Dat geldt tevens voor degene die aan één of meerdere personen loon uit een vroegere dienstbetrekking tot hemzelf verstrekt en voor degene die vanwege een niet tot het loon behorende aanspraak uitkeringen of verstrekkingen uit een dienstbetrekking tot een ander doet.

Een niet in Nederland gevestigde werkgever is alleen inhoudingsplichtig indien hij in Nederland, een vaste inrichting (bijvoorbeeld kantoor, fabriek of filiaal) heeft, een vaste vertegenwoordiger heeft óf als hij één of meer personen in dienst heeft, een loonadministratie in Nederland voert en zich heeft gemeldt bij de belastingdienst.

Terug naar boven.

Loonbegrip
In de loonbelasting behoort ieder voordeel uit een dienstbetrekking tot het loon, tenzij het uitdrukkelijk is vrijgesteld. Dat kan in geld zijn uitgedrukt, maar ook loon in natura (bijvoorbeeld vrij wonen, gratis maaltijden en vergoeding van ziektekosten), aanspraken zoals vergoeding van ziektekosten en rechten op geheel of gedeeltelijk betaald verlof behoren tot het loon.

Voorbeelden van loon in natura zijn;

Voorbeelden van vrijstellingen zijn;

Voorbeelden van vrije vergoedingen zijn;

Ten aanzien van de notities voorwaarden, normbedragen en bijzondere regeling(en) wordt u verwezen naar de volgende link; loonbelasting - bijzondere vormen van loon.

Terug naar boven.

Inhouding
Inhouding van loonbelasting dient te geschieden op het moment van betaalbaarstelling of waarop het vorderbaar wordt. De belastingdienst stelt het tijdvak van aangifte en afdracht vast. Bij een winstuitkering over enig jaar die in januari van het daarop volgende jaar betaalbaar wordt gesteld, is de loonbelasting verschuldigd in de maand van betaalbaarstelling.

De basis voor de berekening van de loonbelasting is het belastbaar loon. Aan de hand van de loonbelastingverklaring van de werknemer kan de heffingskorting al dan niet worden toegepast. Middels de loonbelastingtabellen kan vervolgens de inhouding worden vastgesteld.

Indien er sprake is van zwartwerkers of het niet voldaan hebben aan de identificatieplicht, dan dient het zogenaamde NN-tarief te worden toegepast. Dit houdt het hoogst percentage belasting in zonder enige vorm van aftrek.

Terug naar boven.

Afdrachtvermindering
Op dit moment zijn er nog een zestal afdrachtverminderingen voor loonbelasting van toepassing. Deze regelingen zijn kostenverlagend voor werkgevers. Dat betreffen;

Voor verdere informatie hierover wordt u verwezen naar de volgende link afdrachtverminderingen.

Terug naar boven.

Controle en naheffing
Gemiddeld eens in de 5 jaar wordt uw salarisadministratie gecontroleerd door de UWV of de belastingdienst. De partij die de controle doet geeft de bevindingen door aan de andere partij.

Indien daar aanleiding toe is, zullen er naheffingsaanslagen volgen, zal heffingsrente worden berekend en volgen eventueel bruteringen van nettobedragen. Afhankelijk van de ernst van de fout zal er een boete worden uitgedeeld.

Terug naar boven.

Eindheffingsregeling
Feitelijk is dit een heffing over loon ten laste van de werkgever, het is dus geen inhouding en evenmin belastbaar inkomen voor de werknemer (dus niet meenemen bij jaaropgave).

De eindheffingsregeling wordt in principe toegepast bij naheffingsaanslagen, bij bepaalde vormen van bovenmatig loon in natura die niet eenvoudig zijn toe te rekenen naar een werknemer en bij vormen van loon met een bestemmingskarakter. Voor deze laatste kunt u denken aan bijvoorbeeld maaltijden, parkeergeld en bovenmatige reiskostenvergoedingen.

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de belastingdienst of de website van de balastingdienst raadplegen, belastingdienst.

Terug naar boven.

Verrekening Loonbelasting en Omzetbelasting
Indien u op enig moment loonbelasting moet betalen en gelijktijdig recht heeft op teruggave van omzetbelasting, dan kunt u de belastingdienst verzoeken om verrekening door een brief mee te zenden waarin u dat vermeldt. Het restant betaald u aan de belastingdienst of ontvangt u van de belastingdienst, afhankelijk wat het saldo is. Een voorbeeld van een dergelijk verzoek vind u bij de downloads; verzoek verrekening LB-OB (opent in apart venster).

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.