Home

Vennootschapsbelasting

Indien een onderneming de rechtsvorm van een CV, BV of NV heeft (andere vormen die rechtspersoon zijn zoals coöperaties vallen hier tevens onder), krijgt u te maken met de Vennootschapsbelasting. Hieronder vindt u een aantal bepalingen conform de geldende wetgeving.

Belastbaar bedrag
Uitgangspunt is een winstbepaling waarbij de omzet wordt verminderd met de kosten, de aftrekbare giften (deze wijken iets af van de wetgeving IB) vervolgens leiden tot de belastbare winst en eventueel te verrekenen verliezen uiteindelijk leiden tot het belastbare bedrag.

wie goed doet, goed ontmoet?

 

 

 

 

 

Kostenbeperkingen
De kostenbeperkingen lijken sterk op die volgens de inkomstenbelasting met enkele uitzonderingen, zoals de beperking op aftrek van rente. Dit is gelegen in het voorkomen van winstverschuivingen naar landen met lage belastingen.

Terug naar boven.

Beperking investeringsaftrek
Voor de inevsteringsaftrek worden enkele situaties uitgesloten;

Terug naar boven.

Kapitaal
Kapitaalstortingen en kapitaalterugbetalingen hebben geen invloed op de winst. Indien echter wordt gestort in natura dient de omvang van de storting wel goed bepaald te worden, voorzien van een goedkeurende verklaring van een accountant.

Terug naar boven.

Niet-aftrekbare onttrekkingen
Niet zakelijke onttrekkingen dienen niet als aftrekbare kosten behandeld te worden, omdat ze niet in het kader van de uitoefening van de onderneming worden gedaan. Voor de ontvanger van de onttrekking (veelal de DGA) wordt dit als winstuitdeling behandeld, dus een voordeel uit aanmerkelijk belang vallende onder Box 2 IB.

Terug naar boven.

Commissarissenbeloning
Indien de commissaris tevens aanmerkelijkbelanghouder is van de betreffende onderneming, gelden er aftrekbeperkingen voor de beloning.

Terug naar boven.

Deelnemingsvrijstelling
Om dubbele belasting te voorkomen is de deelnemingsvrijstelling in het leven geroepen. Deze is van toepassing indien er (al dan niet vanuit meerdere eigen BV's) een belang is van minimaal 5% in het gestort kapitaal van een andere onderneming. Hiermee wordt door een onderneming voor de Vpb ontvangen dividend niet nogmaals belast met Vpb.

Terug naar boven.

Fusies en splitsingen
Bij deze kwesties dient rekening gehouden te worden met allerlei soorten afrekeningen anders dan in aandelen, indien alles in de aandelensfeer blijft treden regelingen op zoals de doorschuifregeling.

Een verdere verdieping in deze materie is gewenst indien een dergelijke situatie zich aandient, ter voorkoming van fiscaal ongwenste afrekeningen.

Terug naar boven.

Fiscale eenheid
Voor het gemak (en voor interne winst- en verliesverrekening op hetzelfde moment) is een fiscale eenheid voor Vpb voor meerdere BV's vaak een wenselijke situatie.

De voorwaarden daarvoor zijn in het kort dat beiden een rechtspersoon (dus geen natuurlijke persoon) dienen te zijn, beiden gevestigd in Nederland, de boekjaren zijn gelijk, de moeder bezit zowel juridisch als economisch alle aandelen in de dochter, hetzelfde regime is bij beiden van toepassing voor de winstbepaling en het verzoek hiertoe moet bij de belastingdienst worden gedaan.

Terug naar boven.

Giften
De drempel en het plafond inzake giften wijken af ten opzichte van de IB-wetgeving.

Terug naar boven.

Ter beschikking gesteld vermogen
In de Wet IB 2001 is een speciale regeling opgenomen die moet voorkomen dat ondernemers misbruik maken van het nieuwe boxenstelsel. Deze regeling staat bekend als de terbeschikkingstellingsregeling. Deze regeling wordt aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd. Stel dat een directeur-grootaandeelhouder het bedrijfspand in privé heeft en verhuurt aan zijn onderneming. Zonder de terbeschikkingstellingsregeling wordt het bedrijfspand belast in box 3. Dat wil zeggen, er wordt 30% inkomstenbelasting geheven over een forfaitair rendement van 4% van de waarde van het pand. De terbeschikkingstellingsregeling bewerkstelligt dat de huuropbrengsten uit het pand worden belast in box 1 tegen het progressieve tarief. Daarnaast worden eventuele waardemutaties van het pand in de heffing betrokken. De terbeschikkingstellingsregeling kent een veel ruimere toepassing dan alleen de situatie uit het voorbeeld. De terbeschikkingstellingsregeling kan derhalve voor vele ondernemers een addertje onder het gras vormen.

Terug naar boven.

Andere overwegingen

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.