Home

Voorraadaspecten

Na het inkopen van goederen (of het produceren van halffabricaten of eindproducten) ontstaat er voorraad. In de eerste plaats is dat veelal een wenselijke situatie, omdat er vanuit een voorraad verkocht kan worden. Maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij de beheersing van de voorraad niet aanwezig is, met ongewenste gevolgen zoals incourante goederen of bederf. Tevens kost iedere vorm van voorraad geld, zowel qua opslag als qua rentekosten. Hoe nu met voorraad om te gaan?

Groothandel
Een groothandel bestaat van de marge tussen inkoop van goederen en de doorverkoop daarvan. De ideale situatie is dat voldaan is aan alle klantenorders (bij voorverkoop kan dat wel), dat het magazijn daarna leeg is en dat er geen sprake is van schade of vermissingen. Voor het gemak is ervan uitgegaan dat de kwaliteit conform de eisen en wensen is.

De hierboven gewenste situatie komt waarschijnlijk zelden voor. In de eerste plaats blijkt er met de goederen van leveranciers wel eens wat mis te zijn, dat dient dan wel opgemerkt te worden bij de ontvangst van de goederen, zodat er gereclameerd kan worden. Schade en vermissing komt ook nog wel eens voor en dat levert een ongewenste kostenpost op voor de organisatie, waardoor de verantwoordelijkheid van de magazijnmedewerkers dient aan te sluiten bij een soort prestatiebeloning.

Zelfs al heeft de geschetste ideale situatie van compleet verkochte inkoop plaatsgevonden, dan nog rest de situatie dat nabestellingen een gemiste kans zijn. Daar even van afgezien, zal een groothandel over het algemeen genomen met een deel van de inkopen blijven zitten. Deze zal men graag tegen een aannemelijk bod willen verkopen, omdat voorraad op de plank een dreigend verlies is.

De goederenstroombeheersing bij een groothandel is relatief eenvoudig in te richten, maar indien men inkoopt op order (bij bijvoorbeeld duurdere goederen), dan zal men veel aandacht moeten richten op de leveringstijden.

Terug naar boven.

Dienstverlener
Een dienstverlenende organisatie zal veelal te maken hebben met het inkopen van goederen en diensten op het ondersteunende vlak, denk bijvoorbeeld aan automatisering, schoonmaak en kantoorartikelen.

Hier zal men zich vooral richten op aspecten zoals kwaliteit en prijs.

Terug naar boven.

Massaproductie-organisatie
In een dergelijke organisatie heeft men te maken met de voorraad grondstoffen en hulpstoffen, voorraden halffabricaat en voorraden gereed product. De beheersing hiervan is aanzienlijk complexer dan die bij de groothandel. Teveel voorraad levert veel opslag- en rentekosten op wat vermeden dient te worden, maar een tekort aan voorraad levert nog grotere problemen op.

De voorraad grondstoffen dient afdoende te zijn om gedurende een vooraf vastgestelde periode te kunnen produceren. Hoelang die periode dient te zijn, hangt af van de sector waarbinnen men opereert en hoe flexibel men kan zijn met de inkopen (zijn er bijvoorbeeld meerdere leveranciers voor bepaalde grondstoffen). Het incalculeren van een stuk veiligheidsvoorraad wil nog wel eens overwogen worden.

De overwegingen bij de voorraad halffabricaat zal enige gelijkenis vertonen met de voorraad grondstoffen, echter zijn hier de prestaties van de organisatie van een groter belang. Hoe goed is de besturing van de goederenstroom? Men kan hier overwegen om te gaan werken op principes als Just In Time-management, Kanban en optimale bestelordergrootte.

De voorgaande alineas zijn tevens van toepassing op de voorraad gereed product. De planning zal echter zichtbaar direct te koppelen zijn aan verkopen en voorraadniveau met inachtneming van een veiligheidsvoorraad.

Uiteraard werkt de planning uiteindelijk door naar de voorraad grondstoffen, echter is dat veelal een uitkomst van verschillende systemen zoals Materials Requirement Planning en Manufacturing Resource Planning (waarbij de laatste alle benodigde productiebronnen meeneemt en de eerste de goederenstroom).

Naast eerder genoemde aspecten zoals prijs en kwaliteit is hier de leveringsbetrouwbaarheid en flexibiliteit van een bijzonder groot belang.

Stukproductie-organisatie
Sterk vergelijkbaar met de massaproductie-organisatie, echter worden hier planningen en dus ook de inkopen gedaan aan de hand van verkopen (bijvoorbeeld schepen of huizen).

Bijzonderheden hierbij zijn het in veel mindere mate nodig hebben van een voorraad, maar de goederen dienen wel op het juiste moment met de gewenste kwaliteit geleverd te zijn.

Terug naar boven.

Kostenoverwegingen
Waar al gesproken is over rentekosten en opslagkosten, dienen de kosten van het niet hebben van voorraad ook niet uit het oog verloren te worden. Indien een productie-organisatie enkele dagen stilstaat wegens een gebrek aan grondstoffen, zijn de kosten daarvan waarschijnlijk enorm. Eenzelfde redenatie gaat op voor een groothandel in kleding die pas halverwege een seizoen de goederen kan uitleveren, vanwege een toch niet zo betrouwbare leverancier.

Kortom, alle aspecten dienen bij het al dan niet aanhouden van voorraden in overweging genomen te worden, zodat een afgewogen keuze is gemaakt.

Terug naar boven.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt u verzocht dit te mailen naar webmaster.

 

Terug naar boven.

| Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer | ©2006 Regicon B.V.