U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    7 Juni 2006 / Jaargang 2 - nummer 20

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Special over Eerstedagsmelding
- Eerstedagsmelding als fraudebestrijding
- Verplichting
- Elektronisch aanleveren / Vooraf verplicht
- Nog geen sofinummer
- EDM niet voor bestaande werknemers
- Boete
- Links - volg deze link

Special over Eerstedagsmelding

De Eerstedagsmelding (EDM) wordt per 1 juli 2006 ingevoerd. Maandag 3 juli is voor de meeste werkgevers de eerste werkdag in juli. Daarom moet u voor alle nieuwe werknemers die vanaf 4 juli beginnen met werken, op deze dag een EDM aan de Belastingdienst zenden.

Eerstedagsmelding als fraudebestrijding

De EDM wordt ingevoerd omdat de regering in het Hoofdlijnenakkoord is overeengekomen om fraude en illegaal werk te bestrijden. Volgens de diverse toelichtingen komt het namelijk regelmatig voor dat de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie bij controles worden geconfronteerd met werknemers waarvan niet bekend is dat zij bij de betreffende werkgever in dienst zijn. Werkgever en werknemer verklaren dan dat de werknemer ‘toevallig’ de dag er voor of de dag zelf in dienst is gekomen. Na de invoering van de EDM kunnen de controlerende instanties vrij eenvoudig nagaan wanneer de werkzaamheden begonnen zijn.

Verplichting

Op de verplichting tot het insturen van de EDM geldt geen uitzondering. Alle werkgevers die een nieuwe werknemer in dienst nemen moeten deze werknemer middels een EDM voor de aanvang van de werkzaamheden aanmelden bij de Belastingdienst. Het zal duidelijk zijn dat de Regering bij het voornemen tot het bestrijden van fraude op bepaalde specifieke branches doelde. Toch wordt er geen enkele uitzondering gemaakt. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt naar branches of sectoren. Elke werkgever dient vóór aanvang van de eerste werkdag bepaalde gegevens over een nieuw dienstverband van de werknemer aan de Belastingdienst te melden.

Elektronisch aanleveren

De EDM moet op elektronische wijze aan de Belastingdienst worden aangeleverd. Er wordt aansluiting gezocht bij de procedure voor de Loonaangifte. De aanlevering mag gebeuren via aangifte- of administratiesoftware. U kunt als werkgever ook gebruik maken van het beveiligde deel van de internetsite van de Belastingdienst. U moet dan inloggen op uw persoonlijk domein en daar de rubriek ‘ Opgaaf elektronische eerstedagsmelding’ invullen en naar de Belastingdienst sturen. Alleen als u ook voor het indienen van de aangifte loonheffingen een ontheffing heeft gekregen voor het elektronische indienen, heeft u automatisch ook een ontheffing voor het op elektronische wijze aanleveren van de EDM. Ook dan moet u er voor zorgen dat de EDM bij de Belastingdienst is ontvangen vóór de aanvang van de werkzaamheden. Deze papieren EDM is vanaf medio juni aan te vragen bij de Belastingdienst.

Vooraf verplicht

Over het tijdstip waarop de EDM moet worden toegezonden kan enige verwarring ontstaan. Is het voor aanvang van de dienstbetrekking? Of voor aanvang van de werkzaamheden? Volgens de letterlijke tekst van de Wet moet de EDM aan de inspecteur zijn verstrekt voor de datum van de aanvang van de werkzaamheden. Er is geen termijn genoemd. Dit betekent dat u dus ruim van tevoren de EDM al kunt versturen. Omdat de EDM verplicht elektronisch moet worden aangeleverd betekent het verzenden van de EDM praktisch ook het verstrekken aan de inspecteur. Als een werknemer meteen begint met werken dan kan de EDM niet worden ingediend voor de eerste werkdag. In dat geval moet u de EDM inzenden voor de werknemer begint met werken.

Bij de EDM moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:

  1. het loonheffingennummer van de inhoudingsplichtige;
  2. het sociaal-fiscaalnummer van de werknemer of, bij het ontbreken daarvan, een uniek personeelsnummer;
  3. de geboortenaam van de werknemer;
  4. de geboortedatum van de werknemer;
  5. de datum van aanvang van de werkzaamheden.

Let op! De naam van de werknemer bestaat uit meerdere velden. Voorletters en voorvoegsel(s) moeten apart worden vermeld. Verder moet het significante deel van de achternaam worden vermeld. Dit is de geboortenaam waarmee de werknemer in de GBA bekend is.

Nog geen sofinummer

Het komt regelmatig voor dat een werknemer vanuit het buitenland in Nederland komt werken. In dat geval moet de werknemer eerst zelf een sofi-nummer aanvragen bij de Belastingdienst. In dat geval kunt u in de EDM volstaan met een personeelsnummer. Dit personeelsnummer moet vanzelfsprekend wel uniek zijn voor die werknemer. Heeft u later wel de beschikking over het sofi-nummer, dan hoeft u de EDM niet te wijzigen. U vermeldt het sofi-nummer wel in de Loonaangifte.

EDM niet voor bestaande werknemers

Alleen voor die werknemers die vanaf 4 juli 2006 bij u beginnen met werken moet u een EDM indienen. Voor al uw werknemers die al bij u werken hoeft u dus geen EDM in te dienen. Ook voor uitkeringsgerechtigden en voor artiesten hoeft u geen EDM in te dienen. Als een werknemer bij u uit dienst gaat en op een later moment weer in dienst komt moet u de werknemer wel weer aanmelden. Let u bij oproepkrachten dus goed op. Als de dienstbetrekking blijft bestaan hoeft u niet telkens een nieuwe EDM te verstrekken. Wordt iedere keer opnieuw een dienstbetrekking aangegaan dan moet u wel iedere keer een EDM inzenden.

Boete

Als u een EDM niet, onjuist of te laat verstrekt aan de Belastingdienst dan kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal € 1.134. Let dus goed op dat u bijvoorbeeld wel de juiste datum van aanvang van de werkzaamheden vermeld.

Al tijdens de sollicitatieprocedure kunt u de benodigde gegevens uitvragen bij de toekomstige werknemer.

Wilt u meer weten over de Eerstedagsmelding? Kijk dan op de site van de belastingdienst.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.